ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Приет с ПМС № 108 от 08.05.2006 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък "центъра".

 

Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София и с обща численост на персонала 6 щатни бройки, в т. ч. директор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

 

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от етническите малцинства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Равен достъп до качествено образование се осигурява чрез съвместно обучение на деца и ученици с различен етнически произход, чрез създаване на приобщаваща среда за обучение и социализация на деца и ученици с различен етнически произход в населените места, в които има предпоставки за това, включително чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие, в това число допълнително обучение за ученици, които имат пропуски или срещат обучителни затруднения при усвояването на учебното съдържание.

 

Чл. 4. (1) Дейността на центъра се осъществява по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет, която съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от центъра.

(2) Въз основа на програмата по ал. 1 центърът разработва годишни планове, които се приемат от управителния съвет.

 

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) От бюджета на центъра се финансират следните дейности:

 1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на условия за образователна интеграция чрез създаване на подкрепяща образователна среда за социализация, интеркултурно образование и eфективно обхващане и реинтеграция в образователната система на деца и ученици от етническите малцинства и за подобряване на взаимодействието на образователните институции с родителите на децата и учениците от етническите малцинства;
 2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, осъществявана от педагогически специалисти, непедагогически персонал и външни специалисти;
 3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;
 4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) разработване и прилагане в детските градини и в училищата на програми за обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства, съгласно държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1;
 6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) проучвания, осъществявани от образователните институции, свързани с традициите и обичаите на етническите малцинства;
 7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;
 8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;
 9. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) дейности за популяризиране на мерките за образователна интеграция и на работата на центъра;
 10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) изследвания, анализи, проучвания, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция;
 11. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осъществяване на съвместни дейности на центъра с други институции и организации, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране;
 12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) издръжка на центъра.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 7. Органи на управление на центъра са управителният съвет и директорът.

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове, от които: трима представители на Министерството на образованието и науката, един представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, един представител на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на културата, трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и един представител на Националното сдружение на общините в Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Представителите на министерствата по чл. 8, ал. 1 в управителния съвет се предлагат от съответния министър, а представителят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет - от председателя на съвета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Представителите на юридическите лица с нестопанска цел трябва да имат опит в управлението и изпълнението на проекти, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и да работят по трудов или по граждански договор с юридическото лице с нестопанска цел, което ги предлага за участие в управителния съвет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Представителят в управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България се определя от управляващия му орган.

 

Чл. 10. Мандатът на членовете на управителния съвет е 3 години.

 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се освобождават от министъра на образованието и науката преди изтичането на мандата:

 1. по тяхно писмено искане;
 2. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си, продължила повече от 6 месеца;
 3. при системно неизпълнение на задълженията;
 4. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 5. при прекратяване на служебното, трудовото или гражданското правоотношение със съответната администрация или с юридическото лице с нестопанска цел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет министърът на образованието и науката определя в едномесечен срок на негово място нов член от същата квота по реда, установен с правилника.

(3) Новоназначеният член продължава мандата на предсрочно освободения.

 

Чл. 12. Управителният съвет:

 1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) одобрява 3-годишната програма за дейността на центъра и я предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет;
 2. приема годишните планове за дейността на центъра;
 3. одобрява проекти, разработени от центъра, за финансиране от български, чуждестранни и международни организации и институции;
 4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) приема дарения, когато са направени в съответствие с целите на центъра;
 5. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) одобрява разпределението на получените средства от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции;
 6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) запознава се с текущите отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;
 7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) запознава се с проекта на годишен бюджет на центъра.

 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Заседанията на управителния съвет се свикват най-малко веднъж на 6 месеца от неговия председател, а в негово отсъствие - от упълномощен от него член на управителния съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се уведомяват писмено за насрочените заседания не по-късно от 5 работни дни преди провеждането им.

 

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Заседанията на управителния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко 6 от неговите членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) За участието си в заседанията на управителния съвет членовете, определени от квотата на юридическите лица с нестопанска цел, получават възнаграждение, определено със заповед на директора на центъра, в рамките на утвърдения бюджет на центъра за съответната година

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

 

Чл. 16. (1) За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.

(2) Член на управителния съвет, несъгласен с решението му, се подписва с особено мнение, което, изразено писмено, се прилага към протокола.

 

Чл. 17. (1) Директорът:

 1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;
 2. представлява центъра;
 3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) назначава държавните служители и сключва трудовите договори с работниците и служителите в центъра, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения;
 4. утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра, длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
 5. изготвя проект на 3-годишна програма за дейността на центъра и я представя на управителния съвет за одобряване;
 6. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) организира разработването на програми, мерки и проекти, свързани с дейността на центъра, и ги представя пред финансиращи организации, институции и дарители след одобрението на управителния съвет;
 7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) съставя проект на бюджет, предлага го на министъра на образованието и науката и отговаря за законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата по бюджета на центъра;
 8. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) подготвя и запознава управителния съвет с годишния отчет и с текущите отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;
 9. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) разпорежда се със средствата на центъра, предоставени за неговата издръжка;
 10. подготвя заседанията на управителния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;
 11. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
 12. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) организира поддържането на електронна страница на центъра и други електронни платформи, свързани с дейността му;
 13. взема решения по всички въпроси, свързани с управлението на центъра, които не са в правомощията на управителния съвет.

(2) При осъществяване на своите функции директорът взаимодейства и сътрудничи с държавни органи, органи на местното самоуправление, юридически и физически лица за осъществяване дейността на центъра.

 

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Членовете на управителния съвет и директорът не могат да участват в разработването и изпълнението на проекти по конкурсни процедури, финансирани от центъра.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат оценители на проекти, кандидатстващи за финансиране от центъра.

 

Глава трета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I.
Финансиране на проекти

Чл. 19. Центърът разработва проекти и участва в конкурси, организирани от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции.

 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът финансира проекти на: институции в системата на предучилищното и училищното образование - детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

(2) Финансирането на проекти по ал. 1 се извършва съобразно правилата на съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, когато те предоставят повече от 50 на сто от финансирането.

(3) В случаите, когато финансирането, предоставено от съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, е по-малко от 50 на сто, както и когато средствата се осигуряват от български организации и институции, центърът финансира проектите по ал. 1 съобразно действащото законодателство на Република България.

 

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът подкрепя и изпълнява проекти, разработени съвместно с български, чуждестранни и международни организации и институции, когато са насочени за постигане на целите по чл. 3, ал. 1.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

 

Раздел II.
Отчетност, наблюдение и оценка на дейността на центъра

Чл. 22. Центърът изгражда и организира функционирането на система за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си, която съдържа информация за:

 1. резултатите от дейността на центъра по заложени в 3-годишната програма показатели за изпълнение;
 2. проведените одити на дейността на центъра и препоръките, дадени в одитните доклади, както и тяхното изпълнение;
 3. извършените външни оценки на дейността на центъра;
 4. финансиращите организации и институции, както и получателите на средства.

 

Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) В срок до 30 април всяка календарна година директорът публикува в електронната страница на центъра годишен доклад за дейността за предходната година, който задължително включва:

 1. информация за изпълнението на годишния план и за напредъка по изпълнението на 3-годишната програма по приоритети и мерки съгласно заложените показатели за изпълнение;
 2. информация за приходите и разходите;
 3. информация по чл. 22, т. 2 и 3;
 4. общ брой на получените проекти за финансиране през годината;
 5. списък на финансираните организации и институции, както и размера на получените от тях средства;
 6. кратко описание на финансираните проекти.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Чл. 24. Организацията на работа на центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с правила за работа, утвърдени от директора.

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Служителите в центъра, изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от директора.

 

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Документите, изпратени до центъра от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат в деловодната система на центъра, като се отбелязва датата на получаването им.

 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) При завеждането на документите деловодната система на центъра се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.

 

Чл. 28. Директорът или неговият заместник разпределя преписката с резолюция до съответните служители, съдържаща указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

 

Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Изходящите от центъра документи се съставят в при необходимост два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа датата и подписа на служителя, изготвил документа.

 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в центъра е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.

(3) За определени категории служители се допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал. 1.

(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 7 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ДВ, бр. 7 от 2005 г.).

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2010 Г.)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

 

Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2010 Г.)

 

 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г.)

 

 • 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

 

 • 68. В Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 и 71 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Нов устройствен правилник на ЦОИДУЕМ


Програма за академична подготовка на студенти от ромски произход

Roma Graduate Preparation Program предоставя интензивен, 10-месечен курс, който подготвя студенти от ромски произход, завършили степен Бакалавър да кандидатстват за магистърски програми на английски език.

За повече информация:

Apply to RGPP | Romani Studies Program (ceu.edu)

 

 

 


Отмяна на заповед

Съгласно Заповед № ОД - 037 от 26.11.2020 г. на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се отменя Заповед № ОД - 036 от 24.11.2020 г. за обявен конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).


Конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

и Заповед № ОД-036 от 24.11.2020 г. на директора на ЦОИДУЕМ

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

 1. Изисквания за заемане на длъжността
  1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:
 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“.
 • минимален професионален опит – 3 години опит, придобит в административна структура, свързана с провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката и/или интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- области на висшето образование: всички области на висшето образование

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • решаване на тест
 • интервю
 1. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 04.12.2020 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: coiduem@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на ЦОИДУЕМ гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, ет. 1, стая 109 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 029809281; 029804302.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса– електронната страница на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) https://coiduem.mon.bg/

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ е свързана с участие в изпълнението на политиката на Министерство на образованието и науката за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. В основата на дейността е разработване и осъществяване на конкурсни процедури за финансиране на проектни предложения, целящи образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както и разработване и изпълнение на проекти, с които ЦОИДУЕМ кандидатства пред външни донори и дейности по организиране на правилното функциониране на вътрешната информационна инфраструктура.

 1. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1410 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/72262

 

Срок за подаване на документи от 24.11.2020 до 04.12.2020г. 17,30 ч.


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.19-2020

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.19-2020, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:

 1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;
  • При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;
  • По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 от одобреното проектно предложение.
 2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
 3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), подписана и подпечатана от ръководителя на институцията (попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени).
 4. Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2).

 

Подписването на договорите и обучението за изпълнението на проектите ще се извърши при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID-19 в Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр.София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, като входът е от към ул. Димчо Дебелянов №7, зад високите дипломатически блокове, както следва:

 • На 29.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 1 и Приоритет 3.
 • На 30.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 2, Приоритет 4 и Приоритет 5.

 

Във връзка с въведените временни противоепидемични  мерки  на  територията  на Република България в условията на COVID-19, на определените дати за подписването на договорите и обучението може да присъства само по един представител на Кандидатстваща институция.

Договорите и посочените приложения могат да бъдат подписани предварително от ръководителите на институциите и/или главните счетоводители при невъзможност на някой от тях да присъства на обявените дати.

Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложение.

 

При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

За допълнителни въпроси:
Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Инна Иванова – 0879 81 41 70

Dogovor

Deklaraciq na Beneficiera

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g

Ръководство-за-Бенефициера


Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни - 2“

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни - 2“.

За повече информация:

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=862

 


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА – 33.19 – 2020

ОБЯВА

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 - 2021 г.",

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА-второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката

Обявява Конкурсна процедура 33.19-2020

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.
Общ бюджет на приоритета – 246 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Приоритет 2: Реализиране на интегрирани  дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система.
Общ бюджет на приоритета – 318 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 3: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици,  учители и родители.
Общ бюджет на приоритета – 212 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 4: Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 228 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Приоритет 5: Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация.
Общ бюджет на приоритета – 93 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Краен срок за получаване на проектните предложения: 13.08.2020 г. до 14.00 ч.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

 

Насоки за кандидатстване-КП33.19-2020

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.19-2020

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.19-2020

Ръководство за работа-електронна система-2020


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2020 г.

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е основана на принципите и целите, определени от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и е насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му програма за периода 2019 - 2021 г. Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г., като е разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейността на Центъра подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователно-интеграционните потребности на деца и ученици от етническите малцинства. Целите са конкретизирани в Тригодишния план на Центъра, неразделна част от Тригодишната му програма за периода 2019 - 2021 г.

През 2020 г. Центърът си поставя за цел да изпълни следните конкретни задачи по отделните направления и приоритети, залегнали в Програмата за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019 - 2021:

 1. Разработване и изпълнение на проекти чрез участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет.
 2. Реализиране на мерки, свързани със стратегическите цели на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
 3. Мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства чрез аналитично-прогнозни дейности за планиране, наблюдение и отчитане на изпълнението им.

PLAN_2020