Финансиране

Ресурси

ДОБРЕ ДОШЛИ В УЕБ САЙТА НА ЦОИДУЕМ

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г.

ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства и развитие на интеркултурното образование. Тази политика има за своя рамка Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), Приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“, както и Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030). Дейност на институцията се основа на утвърдени от Министерския съвет на Република България Програми за дейността на ЦОИДУЕМ с период на действие 3 години.

Програмите извеждат стратегически цели, приоритети и образователни мерки, които да осигурят изпълнение на политиката за равен достъп до качественото образование и развитие на интеркултурното образование на субектите участници в образователния процес. Програмите за дейността на ЦОИДУЕМ идентифицират развитие на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група.

Дейността на ЦОИДУЕМ се осъществява в съответствие с утвърден от Министерски съвет Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Стратегията идентифицира проблемите пред образователната интеграция и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група. Тя извежда три основни стратегически цели, към които ще бъде насочена и дейността на Центъра през следващите три години.

Семейството на ЦОИДУEМ