Разяснителна ZOOM-среща - Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“-2021 г.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) на 28.05.2021 г. от 10:00 ч. ще проведе разяснителна ZOOM-среща за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“-2021 г. Общините желаещи да се включат в ZOOM-срещата, могат да заявят това на e-mail: coiduem@abv.bg


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ" - 2021

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Ръководител: Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 0877 649 391, e-mail: l.kamenov@mon.bg

Лица за контакт:

Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 170, e-mail: inna.ivanova@mon.bg;
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 169, e-mail: n.hasanova@mon.bg.

 

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1)

Декларация (Приложение 2)

Контролен лист

Ръководство за кандидатстване

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2021 г.


Добри практики по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

В качеството на Партньор по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) изпълнява дейност 4 "Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование", като част от нея е Разработване на сборник "Добри практики на взаимодействието "детска градина-семейство" при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП с участието на педагогически специалисти и непедагогически персонал.

Всички детски градини, които искат да се включат в сборника, могат да представят своите добри практики като попълнят тук приложения въпросник и го изпратят на и-мейли:

coiduem@abv.bg и

office@fiveconsult.eu

 

Благодарим за съдействието!

Въпросник - добри практики

писмо подкрепа Файв сборник


Научно-практическа конференция на тема „Форми на педагогическо взаимодействие за реализиране на образователна интеграция на децата, учениците и родителите от етническите малцинства“

На 19.02.2021 г. Центърът  за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) чрез онлайн платформата ZOOM организира научно-практическа конференция на тема: „Форми на педагогическо взаимодействие за реализиране на образователна интеграция на децата, ученици е и родителите от ническите малцинства“. Основната цел на форума бе участниците да надградят своите знания и компетентности, чрез усвояване на подходи, форми и педагогически технологии за прилагане при реализиране на  етнокултурните взаимодействия „дете – ученик – учител – родител“. В конференцията взеха участие над 80 участника: директори и учители от образователни институции - бенефициери на ЦОИДУЕМ, преподаватели от висши училища, студенти, докторанти, представители на РУО на МОН, НПО и др.

Събитието бе открито от г-н Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ. Приветствие поднесе и г-жа Сара Перин, изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ гр. София. По актуални теми, касаещи процеса на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в качеството на лектори своите научни тези представиха: проф. дпн Сийка Чавдарова- Костова, доц. д-р Мирена Легурска и проф. д-р Татяна Ангелова от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. дпн Йосиф Нунев от Педагогически колеж-Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, д-р Харун Бекир от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. дтн Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН и г-н Деян Колев, председател на ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново.

Благодарим за активното участие на всички участници!

Изучаване на книжовния български език от ученици-Т.Ангелова

ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ-Г.Мардиросян

Предизвикателствата на езиковото обучение при учениците от турската етническа общност-Х.Бекир

Развитие на ключови компетентности чрез форми на педагогическо взаимодействие-С.Чавдарова-Костова

Функционален анализ на интеграцията чрез образование-М.Легурска

Ценност ли е образованието за ромите-Й.Нунев


Програма за академична подготовка на студенти от ромски произход

Roma Graduate Preparation Program предоставя интензивен, 10-месечен курс, който подготвя студенти от ромски произход, завършили степен Бакалавър да кандидатстват за магистърски програми на английски език.

За повече информация:

Apply to RGPP | Romani Studies Program (ceu.edu)

 

 

 


Отмяна на заповед

Съгласно Заповед № ОД - 037 от 26.11.2020 г. на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се отменя Заповед № ОД - 036 от 24.11.2020 г. за обявен конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).


Конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

и Заповед № ОД-036 от 24.11.2020 г. на директора на ЦОИДУЕМ

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

 1. Изисквания за заемане на длъжността
  1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:
 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“.
 • минимален професионален опит – 3 години опит, придобит в административна структура, свързана с провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката и/или интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- области на висшето образование: всички области на висшето образование

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • решаване на тест
 • интервю
 1. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 04.12.2020 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: coiduem@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на ЦОИДУЕМ гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, ет. 1, стая 109 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 029809281; 029804302.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса– електронната страница на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) https://coiduem.mon.bg/

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ е свързана с участие в изпълнението на политиката на Министерство на образованието и науката за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. В основата на дейността е разработване и осъществяване на конкурсни процедури за финансиране на проектни предложения, целящи образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както и разработване и изпълнение на проекти, с които ЦОИДУЕМ кандидатства пред външни донори и дейности по организиране на правилното функциониране на вътрешната информационна инфраструктура.

 1. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1410 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/72262

 

Срок за подаване на документи от 24.11.2020 до 04.12.2020г. 17,30 ч.


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.19-2020

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.19-2020, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:

 1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;
  • При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;
  • По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 от одобреното проектно предложение.
 2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
 3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), подписана и подпечатана от ръководителя на институцията (попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени).
 4. Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2).

 

Подписването на договорите и обучението за изпълнението на проектите ще се извърши при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID-19 в Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр.София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, като входът е от към ул. Димчо Дебелянов №7, зад високите дипломатически блокове, както следва:

 • На 29.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 1 и Приоритет 3.
 • На 30.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 2, Приоритет 4 и Приоритет 5.

 

Във връзка с въведените временни противоепидемични  мерки  на  територията  на Република България в условията на COVID-19, на определените дати за подписването на договорите и обучението може да присъства само по един представител на Кандидатстваща институция.

Договорите и посочените приложения могат да бъдат подписани предварително от ръководителите на институциите и/или главните счетоводители при невъзможност на някой от тях да присъства на обявените дати.

Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложение.

 

При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

За допълнителни въпроси:
Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Инна Иванова – 0879 81 41 70

Dogovor

Deklaraciq na Beneficiera

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g

Ръководство-за-Бенефициера


Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни - 2“

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни - 2“.

За повече информация:

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=862