Покана за заявяване на интерес от детски градини и общини!

Детски градини, работещи с уязвими общности, са поканени да  заявят интереса си за участие в проект „Ще стана учител в моята общност“ към Тръст за социална алтернатива чрез формуляр за заявяване на интерес.

Проектът се реализира в партньорство със неправителствена организация, в лицето на Сдружение “Нов път“ (НПО), подкрепящо уязвимите общности в България чрез осигуряване на достъп до образование и развитие на необходимите умения за подобряване на възможностите за успех в бъдещето.

 

За повече информация:

https://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/shte-stana-uchitel-v-mojata-obshtnost-pokana-za-zajavjavane-na-interes-ot-detski-gradini-i-obshtini/

https://reynbg.com/bg/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0/#more-4702


ЦОИДУЕМ проведе Международна научно – практическа конференция на тема: „Образователно и социално включване на уязвими групи – успешни европейски модели”

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) изпълнява проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ по договор BGLD-2.002-0001-C01, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. Проектът се реализира в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Европейски Вергеланд център, гр. Осло, Кралство Норвегия.
В изпълнение на проекта на 7– 8 март 2024 г., гр. София, хотел „Хемус“ ЦОИДУЕМ организира и проведе Международна научно – практическа конференция на тема: „Образователно и социално включване на уязвими групи – успешни европейски модели”. По време на конференцията експерти от Съвета на Европа, Румъния, България, Норвегия, Португалия и Словакия представиха национални и европейски политики и успешни модели за образователно и социално включване на уязвими групи, които се прилагат на европейско ниво и в съответните държави. Научно – практическата конференция се модерира от проф. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Над 80 участника представители на държавни институции, общини, образователни институции и университетски преподаватели взеха участие в конференцията, която беше открита от заместник-министъра на образованието и науката и председател на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ – д-р Емилия Лазарова. С кратка културна програма ученици от 66 СУ „Филип Станиславов“, гр. София поздравиха участниците. Поздравителни адреси бяха поднесени от председателя на Комисията по образованието и науката към Народното събрание – г-н Красимир Вълчев, от г-жа Деница Сачева – председател Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание, от Председателя на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева.
Проектните дейности бяха представени от директора на ЦОИДУЕМ – д-р Лало Каменов, който подчерта и необходимостта от анализ и унифициране на моделите за образователно включване с цел системно въздействие за подобряване на резултатите от процесите на образователно и социално включване. г-жа Мария Вълова, директор на дирекция „Вътрешни европейски програми“ към Министерството на образованието и науката на Република България представи програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се финансира по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
С огромен интерес участниците се запознаха с отделните национални политики и успешни модели представени от г-жа Анна Перона, изпълнителен директор на Европейски Вергеланд център, гр. Осло, Кралство Норвегия и г-жа Лариса Брондер, старши съветник в Европейски Вергеланд център. В качеството на Партньори по проекта те дадоха висока оценка за дейността на ЦОИДУЕМ като успешен български модел за политиката по образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и посочиха, че този модел може да бъде прилаган и от други европейски държави.
Политиките за образователно и социално включване на Румъния бяха представени от г-н Мариан Дарагиу, заместник държавен секретар на Министерството на образованието на Република Румъния и от г-н Мариан Костел-Павел, директор на кабинета на заместник-държавния секретар г-н Мариан Дарагиу, които фокусираха вниманието на аудиторията върху дейността на образователните медиатори. С не по- малък интерес се посрещнаха презентациите на представителите на Португалия. Г-жа Аида Домингеш Брито и г-н Филипе Тейшейра, специалисти по включващо образование към Главна дирекция „Образование“ на Министерството на образованието на Португалия. В качеството на представител на Съвета на Европа се включи и г-жа Катаржина Михно, експерт към отдел „Роми и пътуващи“, проект „Приобщаващи училища: Да направим разлика за ромските деца“ (INSCHOOL)“, реализиран от Съвета на Европа и Европейската комисия. Г-жа Божена Мизерова, експерт в Националния институт за образование и младеж към Министерството на образованието и младежта на Словашката република и д-р Йозеф Факуна, координатор и администратор на проект „Заедно с ромите ще постигнем повече“ и представител на Националния институт за образование и младеж към Министерството на образованието и младежта на Словашката република запознаха участниците с моделите на образователно включване в Словакия.
През втория ден, г-жа Мария Янкова, програмен директор „Образование“ в УНИЦЕФ-България, представи модели на междуправителствената организация в областта на ранното детско образование. Г-н Огнян Исаев, директор програма „Образователни възможности и постижения“ към Тръст за социални алтернатива се включи с училищни модели за образователно включване и стипендиантски програми, насърчаващи ромски ученици за образователно развитие в областта на медицината. Г-жа Теодора Крумова, програмен директор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново представи практиките на неправителствената организация, осъществявани от създадената с повече от 200 образователни институции училищна мрежа, както и с дейността на образователните медиатори, назначени към ЦМЕДТ „Амалипе“.

Обучителна визита в гр. Осло по проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, реализиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

В изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, изпълняван от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в периода от 15 до 19 януари, в Европейски Вергеланд център (EWC), гр. Осло, Кралство Норвегия се проведе обучителна визита за образователни медиатори, учители и директори на детски градини от 11 общини: Столична община, Пловдив, Бургас, Кюстендил, Перник, Самоков, Лом, Бойчиновци, Мъглиж, Николаево и Стамболийски.

От страна на МОН в обучителната визита участваха заместник-министър д-р Емилия Лазарова, д-р Лало Каменов – ръководител на проекта и директор на ЦОИДУЕМ и г-жа Грета Ганчева - директор на дирекция „Приобщаващо образование“, както и експерти от дирекция „Вътрешни и европейски програми“, представители на Програмния оператор на Норвежкия механизъм.

В рамките на изготвената програма от партньора по проекта Европейски център Вергеланд, гр. Осло участниците преминаха теоретично и интерактивно обучение за развитие на компетентности за демократично гражданство, надграждане на знания за прилагане на форми за образователно и социално включване на уязвими групи и усвояване на умения за изграждане на цялостен училищен подход за демократично образование.

При откриването на програмата, участниците бяха приветствани от извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия г-жа Десислава Иванова, от г-жа Емилия Лазарова – заместник министър на образованието и науката и председател на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ и от г-жа Ана Перона – изпълнителен директор на Европейски Вергеланд център, гр. Осло.

Като част от програмата, участниците в обучителната визита посетиха детски градини в гр. Осло, където бяха запознати със спецификата на предучилищното образование в Норвегия за работа с деца от имигрантски семейства с различни националности. Бяха запознати със прилагани форми и педагогически технологии за усвояването на норвежкия език, базирани на майчиния език на децата и използване на метода на анализа и синтеза като мисловни процеси, възникнали от практически действия и развити в етапите на нагледно-действено мислене; конкретно-образно мислене и словесно-логично мислене. Г-жа Валентина Папейкиене и г-жа Лариса Брондер, старши съветници в Европейски Вергеланд център представиха презентации, свързани с използването на силата на преподаването и ученето за образователно включване, демокрация и права на човека.

Във връзка със запознаване на участниците с практиките за образователно и социално включване на местната власт се посети Ромски културен и ресурсен център за ромската култура и история – „Романо кхер“. По време на програмата представители от Община Lørenskog запознаха участниците с практиката за осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици от уязвими групи и предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие чрез политики на общината.

В знак на благодарност за активното сътрудничество на Европейски център Вергеланд  с ЦОИДУЕМ, г-жа Емилия Лазарова връчи на г-жа Ана Перона почетен плакет на Министерство на образованието и науката на Република България.

Всички участници в обучителната визита получиха сертификати за участието си в международната обучителната визита.


В гр. София се проведе Обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

В периода 29.11-01.12.2023 г., в Парк хотел „Москва“, гр. София проведе тридневно обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 9 „Обучения на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” от Рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
В първия и третия ден участниците бяха събрани заедно и преминаха през следните теми: Ключови компетентности за учене през целия живот; Европейска референтна рамка; Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене; Педагогическото взаимодействие между всички заинтересовани страни в мултикултурна образователна среда (деца, ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал, родители и членове на семействата и всички заинтересовани лица в обществото); Предизвикателствата на пазара на труда през 21 век и развитието на ключовите компетентности чрез учене и социализация; Образователно взаимодействие между педагогическия специалист и непедагогическия персонал в мултикултурните детски градини и училища.

През втория ден участниците бяха разделени на две групи - в едната бяха само педагогическите специалисти, а в другата-само представителите на непедагогическия персонал. Групата на педагогическите специалисти преминаха през темите "Стратегии и подходи за ефективно партниране между детска градина/училище и семейство при разрешаване на образователни казуси/конфликти. Личностна компетентност, социална компетентност", "Характеристики на интеркултурното образование като основа на образователната интеграция", "Интеркултурната компетентност на педагогическите специалисти – актуалност и проблемност" и "Педагогическите технологии, методи и техники за работа в мултикултурна образователна среда. Учеща се педагогическа общност". Пред непедагогическите специалисти бяха представени темите "Взаимодействие на образователната институция със семейството и ролята на непедагогическия персонал за неговата ефективност", "Идентичност, различие и културно многообразие", "Интеркултурна комуникация и интеркултурна компетентност" и "Комуникационни умения и умения за работа в екип в мултикултурна социална и образователна среда".

Основни лектори бяха проф. д-р Мария Баева от СУ "Св. Климент Охридски" и проф. д-р Янка Тоцева от УНСС.


На 17.11.2023 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

В съответствие със заповед № РД09-1741 от 07.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, за председател на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ бе определена заместник-министър д-р Емилия Лазарова.

В началото на заседанието директорът на ЦОИДУЕМ-д-р Лало Каменов представи новия председател и членовете на Управителния съвет, след което даде думата на заместник-министър Емилия Лазарова за приветствие и откриване на заседанието.

На заседанието присъстваха и следните членове:

1. г-жа Тонислава Сотирова – началник на отдел „Политика за социално включване, децата и семейството“ в Министерство на труда и социалната политика.

2. г-н Деян Колев – председател на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново

3. д-р Харун Бекир – председател на Дружеството на учителите по турски език в Южна България.

4. Г-н Неджми Мюмюнходжов – заместник-кмет на община Ардино и представител на Националното сдружение на общините в Република България.

5. Г-жа Александра Димитрова – началник на отдел „Политики за стратегическо развитие“ в Министерство на образованието и науката.

6. г-жа Нурселин Казак – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката.

7. г-жа Яна Малашева – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката.

По време на заседанието единодушно се прие План за дейността на ЦОИДУЕМ за 2023 г. и Доклад-последваща оценка на ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в резултат на проведената Конкурсна процедура 33.20-2021. Управителният съвет бе запознат с текущия отчет за дейността и финансовото състояние на Центъра. Като част от дневния ред бяха обсъдени и приети актуализирани Правила за работа на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ. В точка "Разни" членовете на Управителния съвет излязоха с предложения за подобряване на дейността на ЦОИДУЕМ и увеличаване на бюджета за финансиране на проекти по конкурсните процедури, организирани от Центъра. Постъпиха и предложения за по-активно включване на ЦОИДУЕМ като партньор в системни проекти на МОН, както и финансиране чрез ОП „Образование“ на тематичен проект за промяна на нагласите и по

– активно взаимодействие с родителите от уязвими групи с акцент тези от ромската общност.


Покана за набиране на обучители/лектори за провеждане на Обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности

П О К А Н А

 

за набиране на обучители/лектори за провеждане на Обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности, организирани по Дейност 9 „Обучения на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” от Рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот“ в изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е бенефициент по проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. по договор BGLD-2.002-0001-C01. Проектът се реализира в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Европейски Вергеланд център, гр. Осло, Кралство Норвегия.

 

Целта на проекта е изграждане на административен капацитет за образователно и социално включване чрез предоставяне на съответни обучения в различни области на няколко типа участници, ангажирани с изпълнението на други проекти в Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

 

По Дейност 9 „Обучения на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” от Рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот“ ще се проведе обучение в периода от 29.11.2023 г. до 01.12.2023 г. с общо 40 участника (20 педагогически специалисти и 20 непедагогически персонал-образователни медиатори, социални работници в образованието, младежки работници, помощник-възпитатели и помощник-възпитатели от детските градини) за прилагане на мерки за образователно включване на уязвими групи, чрез работа в малки училищни екипи. Обучителната програма ще бъде с продължителност 16 учебни часа и трябва да включва следните глобални теми:

 • Ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал;
 • Форми и методи за взаимодействие между образователната институция и родителите на деца от уязвимите, маргинализирани общности, в т.ч. и родители на деца със СОП;
 • Форми и методи за работа на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в условия на мултиетническа и мултикултурна среда;
 • Работа в екип и екипно въздействие при реализиране на взаимодействието „образователна институция-семейство“.

 

Заплащането е в размер на до 60,00 лв. за учебен час.

 

Във връзка с изложеното, ЦОИДУЕМ отправя покана за набиране на обучители/лектори за провеждане на обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности, отговарящи на следните минимални изисквания:

 

 • Да притежават висше образование с образователно – квалификационна степен, „бакалавър“ или „магистър“;
 • Да имат най-малко три години опит в обучителни дейности с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал за работа с уязвими групи, в т.ч. с деца, ученици или родители от уязвими общности или от етническите малцинства;
 • Да имат опит в обучителни дейности с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал за ключови компетентности.

 

В срок до 06.11.2023 г., 17.30 часа, кандидатите е необходимо да изпратят на вниманието на г-н Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, стая 109 или на електронна поща coiduem@mon.bg,  следните документи:

 • Заявление в свободна форма, подписано от кандидатът (на бланка по приложения образец);
 • Професионална автобиография – европейски формат, подписана от кандидата (по приложения образец);
 • Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация;
 • Копие от документ/и, доказващ/и необходимия опит (договори, допълнителни споразумения и др.);
 • Други, по преценка на кандидата.

 

Комисия от ЦОИДУЕМ ще извърши подбор на кандидатите по документи и въз основа на посочените в поканата изисквания за участие. Кандидатите ще бъдат информирани за резултата от подбора по e-mail.

Възлагането на ангажимента ще се извърши с подписването на договор.

 

За повече информация може да се обръщате към г-жа Инна Иванова, имейл: coiduem@mon.bg , тел.: 0879814170

 

Приложения:

 

Заявление

Автобиография

Покана


Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“-2023

Заповед № РД09-1929/21.08.2023 г. на министъра на образованието и науката  за одобрение за финансиране на проекти по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“:

Zapoved-odobreni proekti-2023