Разяснителни ZOOM-срещи по Конкурсна процедура 33.21-2022

ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване.

Разяснителна среща 1-25.11.2022 г., 14:00 ч.

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86571720006?pwd=MzhsaUhoZjFob3lzRWltOEN6aUVGdz09

Meeting ID: 865 7172 0006

Passcode: 560083

 

Разяснителна среща 2-29.11.2022 г., 13:00 ч.

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/89809133218?pwd=dDN2RGxkMlpLYnhZNGxoTE1xUjd6Zz09

Meeting ID: 898 0913 3218

Passcode: 387102


НОВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2022-2024 ГОДИНА

На заседание на Министерския съвет, с Решение № 919 от 17.10.2022 г. е приета Новата ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2022-2024 ГОДИНА.

Програмата съдържа нови стратегически цели и приоритети.

Програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2022-2024

РМС 919


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.21 – 2022

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 919 от 17.11.2022 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2022 – 2024 г.” и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 3 ал (1)от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ и утвърдени „Вътрешни правила за подготовка, провеждане и приключване на конкурсна процедура“

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ОБЯВЯВА
Конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ 33.21-2022
за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност и осигуряване на процес на ефективна социализация

Общ бюджет на приоритета – 330 000 лева
Максимална стойност на един проект – 40 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за развитие на социокултурна компетентност и ефективна социализация.
Дейност 2: Повишаване на чувствителността спрямо дискриминационните прояви и придобиване на умения, знания и компетентности за превенция и предотвратяване на формите на дискриминация.
Дейност 3: Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на умения, знания и социокултурни компетентности за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност, национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.
Дейност 4: Реализиране на форми на работа с деца, ученици и родители в уязвимо положение от етническите малцинства за преодоляване на натрупани социално-педагогически дефицити в резултат на въздействие на маргинализирана семейна и/или общностна среда, и/или в резултат на обучението от разстояние в електронна среда в условия на пандемията от COVID-19.
Дейност 5: Осъществяване на дейности за мобилност на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители с цел реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 3 (три) от допустимите по приоритета дейности.

Приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие

Общ бюджет на приоритета – 330 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейности 1: Дейности, насочени към усвояване на умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование от педагогическите специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното и училищно образование.
Дейност 2: Дейности за разработване и въвеждане на иновативни педагогически (дидактически и възпитателни) форми за интеркултурно образование в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и в системата на висшето образование.
Дейност 3: Дейности, насочени към формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и учениците.
Дейност 4: Изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности.

Приоритет 3: Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери

Общ бюджет на приоритета – 220 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Дейности за подпомагане на процеса на обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства, с фокус върху роми.
Дейност 2: Дейности за подобряване достъпа до качествено образование на децата и учениците в социално уязвимо положение от етническите малцинства чрез оказване на интегрирана подкрепа (социална и образователна).
Дейност 3: Дейности, насочени към изграждане на образователна и обществена среда за реализиране процес на десегрегация
Дейност 4: Дейности за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности.

Приоритет 4: Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности

Общ бюджет на приоритета – 220 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Дейности с родители (обучения, иновативни родителски срещи, срещи в общности, кампании, културни мероприятия), насочени към подобряване на взаимодействието „образователна институция – семейство“ с цел ефективна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.
Дейност 2: Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родителите от етническите малцинства и етнокултурните общности към образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца.
Дейност 3: Дейности за организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност чрез коопериране с местни общности и общини за привличане и ангажиране в процеса на обхващане, включване и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства и етнокултурните общности в системата на предучилищното и училищното образование.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес:

coiduem.bg

Приложения:

Насоки за кандидатстване-КП33.21-2022

Ръководство-за-Бенефициера КП 33.21-2022

Програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2022-2024

Разяснителни ZOOM-срещи по КП 33.21-2022

Краен срок за подаване на проектните предложения: 02.12.2022 г., 17:30 ч., след този срок електронната система не допуска подаване на проекти.


ВНИМАНИЕ! ЦОИДУЕМ ТЕСТВА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Уважаеми кандидати,

Към настоящия момент протича тестване на "Електронната система за кандидастване" и няма възможност за кандидатстване и подаване на проектни предложения! Молим да не се правят опити за работа в електронната система!

Електронната система ще бъде отворена след финализиране на тестването и качено обявление за Конкурсната процедура 33.21-2022!

Благодарим за проявеното разбиране!

Екип на ЦОИДУЕМ!


В МЦ Пловдив се проведе надграждащо обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 01-04.11.2022 г. в сградата на Младежки център – Пловдив се проведе четиридневно надграждащо обучение на младежки работници и ромски образователни медиатори. В обучението взеха участие 25 участника – младежки работници и ромски образователни медиатори от младежките центрове във Пловдив, Перник, Стара Загора и Бургас.
Обучението се проведе по актуализирана обучителна рамка „Обучение на младежки работници“, разработена от екип университетски преподаватели, в състав проф. д-р Силвия Николаева, проф. дпн Моника Богданова, доц. д-р Силвия Върбанова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев и докт. Цветелина Раденкова, по Обучителен модул „Превенция и защита от формите на дискриминация“, Обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, както и експерт по прилагане на стандартите на Съвета на Европа в областта на младежките дейности Александра Райкова.
В надграждащия модул на обучение бяха представени следните теми: "За необходимостта от адресиране и противодействие на антиромския расизъм (антиджипсизъм), дискриминацията, омразната реч и дезинформацията в социалните медии. Анализ на контекста на местно ниво. Какво разбирате под стереотипи; предразсъдъци; расизъм; антиджипсизъм; реч на омразата; дискриминация, дезинформация?"; "Да си припомним дефинициите"; „Да създадем историята“; "Преглед на практика, включително съдебна по казуси за дискриминация. „Правилно ли са решили институциите?“; „Позиции по антиромска враждебна реч“. Преглед на мониторингови доклади, свързани с измерване на нивото на антиромската омразна реч в социалните медии"; "Законите и институциите в наша защита – представяне на отговорните институции и производства за омразна реч. Преглед на казуси, включително съдебна практика по казуси за омразна реч"; "Разпознаване на омразна реч и отговорните институциите"; "Фалшиви новини и дезинформация по отношение на ромите. Разпознаване на фалшиви новини и дезинформация"; "Младежките програми и проекти като инструменти за формиране на нови младежки политики"; "Младежка визия в действие. Инкубатор на регионални младежки политики и информации"; "Модели и стилове на младежко лидерство. Роли и отговорности"; "Жизнен цикъл на групата. Създаване на успешен екип. Трудности  и разрешаване на конфликти в младежките групи и екипи"; "Невербално и вербално поведение пред младежка аудитория"; "Адекватно реагиране при провокации и потенциално конфликтни ситуации"; "Образователната интеграция като приоритет на младежката работа"; "Практически полета на неформалното учене и образование"; "Форми и методи за неформално и информално обучение в младежките организации"; "Създаване и организиране на младежки обучителни програми".
В обучението бяха представени и темите „Бърза съвместна оценка на нуждите в общнoстта - Запознаване с инструменти за събиране на информация“ и „Планиране на малки проекти в общността - Представяне на идеи за местни проекти“ от г-жа Александра Райкова, която запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работа с младежи.
Обучението се проведе в рамките на Дейност 5.1 „Обучение на младежки работници“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.


АКТУАЛНО! Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Със заповед № РД09-5508/03.11.2022 г. на министъра на образованието и науката се изменя заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. за финансиране на одобрените проекти по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“, както следва:

Община Оценка Одобрена сума за финансиране от програмата
1. Община Берковица 91,50 31 108,40 лв.
2. Община Дупница 89,00 25 273,12 лв.
3. Община Ардино 85,00 31 860,24 лв.
4. Община Девин 82,50 31 404,00 лв.
5. Община Бургас 82,00 53 426,27 лв.
6. Община Ботевград 81,50 49 587,60 лв.
7. Община Габрово 81,00 74 140,00 лв.
8. Община Самоков 80,50 25 454,70 лв.
9. Община Лозница 80,50 29 894,00 лв.
10. Община Попово 80,50 35 710,00 лв.
11. Община Стралджа 80,50 40 920,00 лв.
12. Община Твърдица 71,00 37 000,00 лв.
Общо 465 778,33 лв.

Съгласно обявените условия на програмата, осемдесет на сто от средства, одобрени за финансиране от Националната програма се предоставят на бенефициерите авансово след подписване на договор с ЦОИДУЕМ, а двадесет на сто – след приемане на краен технически и финансов отчет.


В МЦ Враца се проведе надграждащо обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 25-28 октомври 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно надграждащо обучение на младежки работници и ромски образователни медиатори. В обучението взеха участие 20 участника – младежки работници и ромски образователни медиатори от младежките центрове във Враца, Добрич, Монтана и Габрово.
Обучението се проведе по актуализирана обучителна рамка „Обучение на младежки работници“, разработена от екип университетски преподаватели, в състав проф. д-р Силвия Николаева, проф. дпн Моника Богданова, доц. д-р Силвия Върбанова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев и докт. Цветелина Раденкова, по Обучителен модул „Превенция и защита от формите на дискриминация“, Обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, както и експерт по прилагане на стандартите на Съвета на Европа в областта на младежките дейности Бисер Алеков.
В надграждащия модул на обучение бяха представени следните теми: "За необходимостта от адресиране и противодействие на антиромския расизъм (антиджипсизъм), дискриминацията, омразната реч и дезинформацията в социалните медии. Анализ на контекста на местно ниво. Какво разбирате под стереотипи; предразсъдъци; расизъм; антиджипсизъм; реч на омразата; дискриминация, дезинформация?"; "Да си припомним дефинициите"; „Да създадем историята“; "Преглед на практика, включително съдебна по казуси за дискриминация. „Правилно ли са решили институциите?“; „Позиции по антиромска враждебна реч“. Преглед на мониторингови доклади, свързани с измерване на нивото на антиромската омразна реч в социалните медии"; "Законите и институциите в наша защита – представяне на отговорните институции и производства за омразна реч. Преглед на казуси, включително съдебна практика по казуси за омразна реч"; "Разпознаване на омразна реч и отговорните институциите"; "Фалшиви новини и дезинформация по отношение на ромите. Разпознаване на фалшиви новини и дезинформация"; "Младежките програми и проекти като инструменти за формиране на нови младежки политики"; "Младежка визия в действие. Инкубатор на регионални младежки политики и информации"; "Модели и стилове на младежко лидерство. Роли и отговорности"; "Жизнен цикъл на групата. Създаване на успешен екип. Трудности  и разрешаване на конфликти в младежките групи и екипи"; "Невербално и вербално поведение пред младежка аудитория"; "Адекватно реагиране при провокации и потенциално конфликтни ситуации"; "Образователната интеграция като приоритет на младежката работа"; "Практически полета на неформалното учене и образование"; "Форми и методи за неформално и информално обучение в младежките организации"; "Създаване и организиране на младежки обучителни програми".
В обучението бяха представени и темите „Бърза съвместна оценка на нуждите в общнoстта - Запознаване с инструменти за събиране на информация“ и „Планиране на малки проекти в общността - Представяне на идеи за местни проекти“ от г-н Бисер Алеков, който запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работа с младежи.
Обучението се проведе в рамките на Дейност 5.1 „Обучение на младежки работници“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
В периода 01-04 ноември  2022 г., в Младежки център-Пловдив, в рамките на Дейност 5.1 „Обучение на младежки работници“ предстои да се проведе обучение на младежките работници и ромски образователни медиатори от младежките центрове в Пловдив, Перник, Стара Загора и Бургас. Допълнителна информация за всички предстоящи обучения ще бъде публикувана на сайта на ЦОИДУЕМ.


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 28-30 октомври 2022 г., в град София , хотел Рамада бай Уайндхем София Сити Сентър Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира и проведе тридневно обучение на университетски преподаватели. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.6.„Обучение на университетски преподаватели“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена „Обучителна рамка за университетски преподаватели от Педагогическите факултети за обучение/специализирана подготовка на педагогически специалисти за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда“ и обучителна програма приложение към нея с основни лектори проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, проф. дфн Пламен Макариев и доц. дпн Йосиф Нунев. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи.“


Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Със заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. на министъра на образованието и науката  са одобрени за финансиране по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ проекти от следните общини и в следния размер на средствата:

Община Оценка Одобрена сума за финансиране от програмата
1. Община Берковица 91,50 31 108,40 лв.
2. Община Дупница 89,00 25 273,12 лв.
3. Община Ардино 85,00 31 860,24 лв.
4. Община Девин 82,50 31 404,00 лв.
5. Община Бургас 82,00 53 426,27 лв.
6. Община Ботевград 81,50 49 587,60 лв.
7. Община Габрово 81,00 74 140,00 лв.
8. Община Кюстендил 80,50 93 691,80 лв.
9. Община Лозница 80,50 29 894,00 лв.
10. Община Попово 80,50 35 710,00 лв.
11. Община Стралджа 80,50 40 920,00 лв.
Общо 497 015,43 лв.

Съгласно обявените условия на програмата, осемдесет на сто от средства, одобрени за финансиране от Националната програма се предоставят на бенефициерите авансово след подписване на договор с ЦОИДУЕМ, а двадесет на сто – след приемане на краен технически и финансов отчет.


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха работно посещение в гр. Осло

В периода 27 – 31 август 2022 г., 5 служители на ЦОИДУЕМ и 32 университетски преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други университети в страната, участваха в серия от работни срещи и обучение, проведено в Европейския Вергеланд Център - гр. Осло, Кралство Норвегия.
В рамките на програмата бяха проведени работни срещи в Метрополитен университет – Осло (OsloMet), Норвежкия директорат за образование и обучение (Regjeringen) към Министерството на образованието и научните изследвания, както и с образователни медиатори към Община Осло.

Представителите на ЦОИДУЕМ и университетските преподаватели участваха и в дискусия с Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата.
Посещението се проведе в рамките на Дейност 7.3 “Обмен на опит за университетски преподаватели и ЦОИДУЕМ за 5 дни” по Проект BGLD-2.002-0001-C01 “Изграждане на капацитет за образователно и социално включване “, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.