ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 22-24 юни 2022 г., в град София , Арт Хотел Симона. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира и проведе тридневно обучение на университетски преподаватели. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 4.3 „Обучение на обучители на университетски преподаватели“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена „Обучителна рамка за университетски преподаватели от Педагогическите факултети за обучение/специализирана подготовка на педагогически специалисти за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда“ и обучителна програма приложение към нея с основни лектори проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, проф. дфн Пламен Макариев и доц. дпн Йосиф Нунев. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи.“
Целта на дейността и в съответствие с изготвените обучителни рамки да се концептуализира интеркултурното образование сред академичните среди и се утвърди интеркултурната перспектива като фундамент в подготовката на бъдещите педагогически специалисти и в процеса на преподаване в университети в България.

 


ZOOM-разяснителни срещи по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022

Уважаеми кандидати,

Във връзка с кандидатстването по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022 и провеждането на разяснителна кампания по програмата Ви информираме, че Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) организира провеждането на две разяснителни ZOOM-срещи, като първата ще се проведе на 20.06.2022 г. от 10:00 ч., а втората-на 27.06.2022 г. от 10:00 ч.

При желание за участие в срещите, молим да изпращате своите заявки на и-мейл coiduem@mon.bg и ние ще Ви върнем и-мейл с приложените линкове за срещите в електронната платформа ZOOM.

Екип на ЦОИДУЕМ


В МЦ Враца се проведе обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 7-10 юни 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно базово обучение на младежки работници и ромски образователни медиатори. В обучението взеха участие 25 участника – младежки работници и ромски образователни медиатори от младежките центрове във Враца, Добрич, Монтана и Габрово.
Обучението се проведе по актуализирана обучителна рамка „Обучение на младежки работници“, разработена от екип университетски преподаватели, в състав проф. д-р Силвия Николаева, проф. дпн Моника Богданова, доц. д-р Силвия Върбанова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев и докт. Цветелина Раденкова, по Обучителен модул „Превенция и защита от формите на дискриминация“, Обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, както и експерт по прилагане на стандартите на Съвета на Европа в областта на младежките дейности Александра Райкова.
Съгласно разработената обучителна рамка, в базовия модул на обучение бяха представени следните 16 теми: „Социални измерения на дискриминацията“, „Въведение в правната уредба на защитата срещу дискриминация“, „Производства за защита от дискриминация - административни и съдебни“, „Антиджипсизъм, реч на омразата, дезинформация“, „Как се попълва протокол за съдържание с реч на омразата в социалните мрежи?“, „Как се подава сигнал (доклад) до социалните мрежи за съдържание с реч на омразата?“, „Регистриране на подаден доклад в база данни“, „Младите хора и техните ценностни избори“, „Официални политики и послания към младите хора“, „Младежките работници като авангард на социалното развитие и интеграция на младите хора“, „Различните млади. Социалната интеграция и дезинтеграция като глобално предизвикателство“, „Култура на бедността. Защо много от бедните остават бедни?“, „Младите и предизвикателствата на вярата“, „Глобализация, религия и културни различия“, „Младежко предприемачество и заетост срещу социално изключване и дискриминация“ и „Личен и кариерен план – пресечните точки между „съм“ и „мога“ – „искам“ – „трябва“.
В обучението бяха представени и темите „Младежко участие – предизвикателства и възможности“ и „Включване на младежи в неравностойно положение в дейностите на младежките центрове“ от г-жа Александра Райкова, която запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работа с младежи.
Обучението се проведе в рамките на Дейност 5.1 „Обучение на младежки работници“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
В периода 14-17 юни 2022 г., в Младежки център-Пловдив, в рамките на Дейност 5.1 „Обучение на младежки работници“ предстои да се проведе обучение на младежките работници и ромски образователни медиатори от младежките центрове в Пловдив, Перник, Стара Загора и Бургас. Допълнителна информация за всички предстоящи обучения ще бъде публикувана на сайта на ЦОИДУЕМ.


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“

Документацията за кандидатстване е налична на сайта на МОН: https://mon.bg/bg/101121

 1. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1)
 2. Декларация (Приложение 2)
 3. Списък на децата и/или учениците, за които ще бъде осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното място за учебната 2022/2023 година (Приложение 3)
 4. Списък на децата в задължително предучилищно образование и/или на учениците до VII клас, за които ще бъдат осигурени учебни пособия и материали за учебната 2022/2023 година (Приложение 4)
 5. Контролен лист (Приложение 5)
 6. Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2022 г.

 

Лица за контакт:

Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, e-mail: l.kamenov@mon.bg, тел. 0877 649 391
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: inna.ivanova@mon.bg, тел. 0879 814 170
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: n.hasanova@mon.bg, тел. 0879 814 169

Срок за подаване на документи за кандидатстване: 12.07.2022 г. вкл.


Във Велико Търново се проведе 17-ия детски ромски фестивал „Отворено сърце“.

След двугодишна пауза, породена от Ковид пандемията, на 3-ти и 4-ти юни 2022 година във Велико Търново, ЦМЕДТ „Амалипе“ организира 17-ия детски ромски фестивал „Отворено сърце“.
На откриването присъстваха Н.пр. Мартина Фийни – посланик на Ирландия и координатор на Посланическата група по ромските въпроси, депутатите от Комисията по образованието и науката към 47 НС – Антония Димитрова, Деница Сачева и Костадин Ангелов, директорът на ЦОИДУЕМ д-р Лало Каменов, г-жа Яна Малашева като представител на МОН, областния управител на Велико Търново Людмила Илиева, председателят на Българо-швейцарската търговска камара Бони Бонев, представители на неправителствени организации и др.

Част от програмата на фестивала бе и организираната кръгла маса на тема: Ромската култура в образованието: мост между поколенията, между традиционното и модерното. По време на кръглата маса, д-р Лало Каменов представи акцентите от дейността на ЦОИДУЕМ относно утвърждаването на интеркултурното образование в образователната система.

Участие във фестивала взеха над 1500 деца и ученици от близо 80 училища от цялата страна. Над 60 от образователни институции взели участие в Националния ромски детски фестивал „Отворено сърце“ са бенефициенти на ЦОИДУЕМ и са получили финансиране и за изявите си по време на фестивала. За първа година ЦОИДУЕМ връчи специални награди за индивидуални изпълнения.
В рамките на три дни Старопрестолен Търново отново стана център на мултикултурализма и събра енергията и силата на автентичността на ромската етнокултура.


ПОКАНА за набиране на психолози и мотиватори за провеждане на разяснителни кампании

П О К А Н А

За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на разяснителни кампании, организирани по Дейност 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Проектът се реализира в партньорство с Центъра за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства.

Целта на проекта е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Дейност 5 по проекта „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ има за цел предоставяне на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвими групи за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Съществен елемент от изпълнението на дейността е организирането на разяснителни кампании, които ще се проведат по изготвен график в периода от 13.06.2022 год. до 08.07.2022 г., по модел на тематична програма, изготвена от ЦОИДУЕМ. Програмата е с времетраене 6 часа и ще се изпълнява съвместно от психолог и мотиватор.  Ще бъдат организирани и проведени  60 кампании, всяка с по 60 участника (родители от уязвими групи) в 60 населени места, избрани по критерий: най-нисък обхват в предучилищното образование и/или с висок процент на преждевременно напуснали образователната система. Хонорарът на всеки един психолог и мотиватор е 180 лв. за брой реализирана кампания, в т.ч. и пътни разходи. Конкретните им ангажименти се уточняват в зависимост позицията (мотиватор или психолог) и от броя на реализираните от тях кампании. Разпределението на одобрените психолози и мотиватори по населени места и кампании се извършва от ЦОИДУЕМ.

Във връзка с изложеното  ЦОИДУЕМ отправя покана за набиране на психолози и мотиватори (авторитети от и за общностите по населени места или на национално ниво, утвърдени личности в етническите общности и др.), за провеждане на разяснителни кампании, отговарящи на следните минимални изисквания:

За психолози:

 • Да притежават висше образование с образователно – квалификационна степен, „бакалавър“ или „магистър“ с професионална квалификация психолог;
 • Да имат най-малко една години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с деца, ученици или родители от уязвими общности или от етническите малцинства;

За предимство ще се счита кандидатите да имат:

 • Участие в изпълнение на най-малко една успешна завършена дейност/услуга/ договор като експерт/психолог или обучител/психолог;
 • Опит в ръководство и/или реализация на проекти с участието на целевите групи деца, ученици или родители от уязвими групи или от етническите малцинства.

За мотиватори:

 • Да притежават минимум средно образование;
 • Опит от участия в дейности за общностно развитие.

В срок до 02.06.2022 г., 17.30 часа, кандидатите за психолози  и мотиватори трябва да изпратят на вниманието на г-н Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, стая 109 или на електронна поща coiduem@mon.bg,  следните документи.

 За психолози:

 1. Заявление в свободна форма, подписано от кандидатът (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат, подписана от кандидата (по приложения образец)*;
 3. Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация*;
 4. Копие от документ/и, доказващ/и необходимия опит*;
 5. Други, по преценка на кандидата.

За мотиваторите:

 1. Заявление в свободна форма (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат (по приложения образец)*;
 3. Копие от документ за придобито образование и/или професионална квалификация*;
 4. Препоръка за кандидата от неправителствена организация или образователна институция*.

 

*Посочените документи не е задължително да се прилагат, в случай, че кандидатът е подавал заявление за участие в мотивационни кампании с родители от уязвими групи в шестте района за планиране, организирани по Дейност 4 „ Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ по проекта.

 

Комисия от ЦОИДУЕМ ще извърши подбор на кандидатите, въз основа на посочените в поканата изисквания за участие. Възлагането на ангажимента ще се извърши с подписването на договор.

За повече информация може да се обръщате към г-н Данаил Алеков, имейл: d.alekov@mon.bg , тел.: 0879518996

Приложения:

 1. Заявление за участие
 2. Автобиография-образец
 3. Модел
 4. Покана за психолози и мотиватори разяснителни кампанни АПСПО 2022;

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2021 г.

През 2021 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е  насочена към постигане на основните стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, предвидени за изпълнение чрез Тригодишната му програма за периода 2019 - 2021 г., приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г.

През 2021 г. с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 4 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г. се измени Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 31 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.).  и Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., бр. 71 от 2010 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.). С въведените изменения и допълнения като основна функция, ЦОИДУЕМ разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от етническите малцинства. От бюджета на центъра се финансират дейности за  осигуряване на условия за образователна интеграция чрез създаване на подкрепяща образователна среда за социализация, интеркултурно образование и eфективно обхващане и реинтеграция в образователната система на деца и ученици от етническите малцинства и за подобряване на взаимодействието на образователните институции с родителите на децата и учениците от етническите малцинства; осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, осъществявана от педагогически специалисти, непедагогически персонал и външни специалисти; разработване и прилагане в детските градини и в училищата на програми за обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства, съгласно държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; проучвания, осъществявани от образователните институции, свързани с традициите и обичаите на етническите малцинства; изследвания, анализи, проучвания, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция, както и осъществяване на съвместни дейности на центъра с други институции и организации, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране. С оглед оптимизиране на дейността на ЦОИДУЕМ бе необходимо да се направят промени по отношение на структурата и дейността на Управителния съвет (УС). В тази връзка присъствието на представител на Министерството на финансите (МФ) като член на УС отпадна, тъй като е извън преките компетентности на служителите на МФ и предвид липсата на необходимост контролът при разходването на средствата да се упражнява от Управителния съвет на ЦОИДУЕМ. Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) директорът на ЦОИДУЕМ следва да се разпорежда с финансовите средства, като се отчита пред министъра на образованието и науката, тъй като чл. 3, ал. 1 гласи, че ръководителите на организациите отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Резултатите от въведените промени са:

 • подобри се организирането на дейността на УС на ЦОИДУЕМ;

•           оптимизираха се политиките, мерките и дейностите за образователна интеграция с оглед на предприетите промени след създаването на ЦОИДУЕМ през 2005 г.

Доклад ЦОИДУЕМ 2021


ЦОИДУЕМ и СУ "Св. Климент Охридски" проведоха публично обсъждане на разработени методологии и програми за обучение

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха двудневно публично обсъждане на разработените методологии и програми за обучение на целевите групи по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г..
Обсъждането се проведе на 7 и 8 април в хотел „Будапеща“ – гр. София в хибриден вариант – присъствено и онлайн през платформата Zoom. Акцент в програмата бяха дискусиите по разработените методологии и обучителни програми, като участие в обсъждането взеха над 50 участника присъствено и над 30 участника онлайн през платформата Zoom.
Събитието беше открито от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Стойнева, която е и председател на УС на ЦОИДУЕМ.
Г-жа Стойнева приветства участниците в събитието и отбеляза, че образователната интеграция на уязвимите групи е сред приоритетните цели на МОН. „Министерството на образованието и науката, заедно с други институции, работи активно по разработването на т.нар. „меки“ мерки, насочени към трайното включване на уязвимите групи в образователния процес“, посочи тя. Важен аспект в този процес, е изграждането на капацитет на специалистите, които са ангажирани с образователната интеграция и работят с уязвимите групи, допълни г-жа Стойнева. Тя увери, че обратната връзка ще бъде отразена и използвана от МОН за подобряване на политиката за изграждането на необходимия капацитет и постигането на дългосрочните цели в областта на образователната интеграция.
Директорът на ЦОИДУЕМ д-р Лало Каменов, представи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. По време на събитието, ръководителите на екипите от СУ „Св. Климент Охридски“ и техните членове представиха проектите на разработените обучителни рамки, както следва:

 • проф. д-р Лиляна Стракова - Актуализирана Методика и обучителна програма за работа на непедагогическия персонал (помощници на учителите, образователни медиатори, социални работници в образованието) и други заинтересовани лица (авторитети от и за общността, представители на неправителствени организации) за прилагане на форми и методи за взаимодействие между детска градина и родителите на деца от уязвимите, маргинализирани общности, в т.ч. и с родители на деца със СОП и обучителна програма;
 • проф. д-р Силвия Николаева - Актуализирана обучителна рамка и изготвяне на Методология и учебна програма към нея за обучение на младежки работници;
 • проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - Актуализирана рамка и изготвена на Методология и учебна програма към нея за обучение на ромски образователни медиатори;
 • проф. дфн Пламен Макариев - Разработен обучителен пакет за университетски преподаватели от педагогическите факултети с Методология и учебна програма за обучение/ специализирана подготовка на педагогически специалисти за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда;
 • доц. д-р Ваня Боилова - разработена Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда; Представяне на следдипломна квалификация за придобиване на професионална квалификация „Образователен медиатор“.

По време на публичното обсъждане бяха представени два обучителни пакети от Фондация „Право на детство“:

 • адв. Диляна Гитева представи обучителен пакет със специализирани обучителни модули с обучителни програми за: университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители за обучение в превенция и защита от формите на дискриминация;
 • адв. Даниела Михайлова представи Специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, насочен към университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители.

Публично обсъждане по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

На 7 и 8 април 2022 г. в зала „Панония“, хотел „Будапеща“ - гр. София, ще се проведе двудневно Публично обсъждане на разработените методологии и програми за обучение на целевите групи по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г..
Събитието има за цел да популяризира разработените обучителни рамки (методологии и обучителни програми) за целевите групи по проекта: университетски преподаватели от факултетите по педагогика, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители.
В обсъждането ще участват експертите, разработвали обучителните рамки - екип от университетски преподаватели, експерти с експертиза от Съвета на Европа, както и преподаватели от педагогическите факултети на различните университети в страната, които не са участвали в експертните групи.
Дискусионния форум ще бъде организиран в хибридна форма – част от участниците ще се включат чрез присъствие, а останалата част – ще участват онлайн чрез електронна платформа ZOOM.
На събитието ще присъстват представители на: Национално координационно звено, Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ , партньора по проекта от СУ „Св. Климент Охридски“, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта.

Адресът на зала "Панония" е гр. София, ул. "Будапеща" № 92.


МОН, ЦОИДУЕМ и "Амалипе" организират съвместно среща с учители от ромски произход по случай Международния ден на ромите 8-ми април

Министерство на образованието и науката, Център "Амалипе" и ЦОИДУЕМ организират съвместно среща на учители роми. Събитието ще се проведе на 8 април. Мястото на провеждане е сградата на ЦОИДУЕМ - бул. "Г.М. Димитров" №52А, ет. 1, като часът ще бъде уточнен допълнително.

Срещата ще бъде присъствена и поради това броят на участниците ще бъде ограничен. В срещата ще се включат до 30 учители, педагогически съветници, медиатори, които учат в педагогически специалности. Те ще бъдат подбрани според тяхната активност и приноса си за популяризиране на ромската история и култура.

Можете да заявите участието си в срещата като попълните Формуляра за кандидатстване

Цели на срещата:

Да насочи вниманието към големия брой педагози от ромски произход, които работят в образователната сфера в България и по този начин да допринесе за промяна на нагласите към ромската общност;
Да повиши чувствителността към необходимостта от подкрепа сред институциите на ромите, обучаващи се в педагогически специалности;
Да даде възможност учители и студенти по педагогика от ромски произход да споделят относно своя път от махалата до университета, след това до класната стая като учители, предизвикателствата, с които са се сблъскали по пътя, какво ги е мотивирало да успеят и в същото време да запазят идентичността си, как се борят със стереотипите и др. Те ще поставят на Министъра важни въпроси, свързани с развитието на училищното образование;
Специален фокус ще бъде поставен върху преодоляване на последиците от дистанционното обучение, методи за връщане на децата обратно в училище, социализация, подобряване на механизма за обхват.

 

 

 

Осми април е Международният ден на ромите. Предложен е като такъв от Международния ромски съюз (Romani Union) през 1971 г., а от 1992 г. е признат и от ООН и Съвета на Европа. Днес всички институции на Европейския съюз признават и дори отбелязват Осми април като Международен ден на ромите.
На този ден почитаме паметта на половин милион роми, избити по време на Втората световна война, когато нацистите прилагат системен Холокост и спрямо ромите. На този ден през 1971 г. започва първият Световен ромски конгрес в Лондон, който приема химна и знамето на ромите. От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, на това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния ром; идентичност, която включва идентичностите на различните групи и е мост между тях. Защото само гордият със своята идентичност човек може да бъде равноправен.