Joint staff training event “Initiating positive change” in Madrid, Spain

Eighteen professionals from the educational system in Spain, North Macedonia, and Bulgaria continued their activities of the Erasmus+ project “Integration Exchange Hub+” (Acronym: SIE HUB+) for the prevention of early school leaving in Madrid, Spain on the 3rd of September 2021. The first mobility in Spain is a short-term joint staff training event “Initiating positive change” and took place in C.E.I.P. San Carlos school until the 9th of September 2021.

The mobility aims to initiate cooperation that brings the potential to tackle early school leaving by the creation of a cross-sectoral network for sharing and transferring good practices. Teachers, school directors, and public officers, and civil society practitioners involved in the education system have been working together to prevent the early school leaving (ESL) of pupils from vulnerable groups.

The partnership brings together players of a different type, civil society organization with new networking solutions, a national public body responsible for the educational integration of children from minorities, and a training center with more than five decades of experience in training to the targeted groups of vulnerable students and migrants from the diverse socioeconomic background.

In order to promote collection and exchange of knowledge and to improve practices involving different perspectives and knowledge, the project addresses the following priorities:

- Developing new interactions that provide opportunities for access to disadvantaged,

- Gather and redevelop creative and best practices aimed to remove obstacles within the school education system

- Support the large network of schools they work with to develop conducive and supportive learning environments.

“School Integration Exchange Hub+ (Acronym: SIE HUB+)" project is under the Erasmus + Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships in Schools, contract number – 2020-1-MK01-KA201-077901.

This project is financed by European Union and implemented by Zdruzenie Evropsko Gradjanstvo Akcija – Bitola, North Macedonia, Centre for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities, Sofia, Bulgaria, and C.E.I.P San Carlos, Madrid, Spain.


Конкурс за външни оценители на проектни предложения по конкурсна процедура КП 33.20-2021 на ЦОИДУЕМ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за външни оценители на проектни предложения по конкурсна процедура КП 33.20-2021 на ЦОИДУЕМ

1. Кратко описание на дейността на оценителите:
Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.20-2021.
Оценителите извършват оценка на качеството на проектните предложения, които се намират в електронната система, съгласно предварително зададени критерии. На всеки оценител се предоставя индивидуален достъп за оценка в електронната система. В случай, че има разлика в оценките повече от 25 т., се определя трети оценител, който да извърши нова, независима оценка на проекта. В случай, че се установи, че има повече от 25 т. разлика между двете оценки за дадено проектно предложение, проектното предложение се предоставя за трета независима оценка. Окончателната оценка е средноаритметично от третата оценката и по – близката до неговата от първите две оценки.
Оценяването на проектите ще се проведе през месец септември 2021 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено, като с тях ще се сключи договор за извършване на оценка на качеството на допуснатите проектни предложения. Ще се проведе и обучение за работа с електронната система.
Възнаграждението на оценителите ще се определи в зависимост от обема на извършената работа (брой оценени проекти), съгласно Заповед на директора на ЦОИДУЕМ, съдържаща начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на външни експерти за оценка на проектни предложения.

2. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:
• да не са поставени под запрещение;
• да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, професионално направление „Икономика“, „Право“, „Социални науки“, „Администрация и управление“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“;
• да притежават опит най-малко 1 (eдна) година в областта на образованието;
• да притежава опит в работата с проекти (подготовка на проекти и/или планиране, управление, изпълнение на проекти, наблюдение, контрол, оценка) в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователна интеграция;
• да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 20а от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
• да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.20-2021.

3. Специфични изисквания за кандидатите:
• опит в областта на образованието;
• опит в работата с проекти (подготовка на проекти и/или планиране, управление, изпълнение на проекти, наблюдение, контрол, оценка) на проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователна интеграция;

4. Необходими документи за кандидатстване:
• Електронен формуляр за кандидат-оценители (по образец);

5. Начин на кандидатстване
Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен и получен в ЦОИДУЕМ в срок до 14.30 часа на 23.08.2021 г.

6. Ред и начин на провеждане на конкурса
Селекцията на кандидатите, кандидатствали за оценители ще протече на три етапа:
1. Проверка за легитимност – наличие на всички изискуеми документи;
2. Оценка опита на легитимните кандидатури;
3. Интервю с одобрените по документи кандидати.
Кандидатите се уведомяват за мястото и часа на събеседването, на което ще бъдат оценявани за:
• Познаване на Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ (2019-2021);
• Познаване на документите по настоящата КП 33.20-2021 – Насоки за кандидатстване и Ръководство за работа с електронната система;

Комисия, назначена със заповед на директора на ЦОИДУЕМ разглежда постъпилите в срок документи. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.

До 31.08.2021 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от конкурса.

При необходимост от допълнителна информация по кандидатстване, може да се свържете с нашите главни експерти:

Данаил Алеков, тел. 0896040303, e-mail: d.alekov@mon.bg