ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

В ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА(ЦОИДУЕМ)

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН )

 1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства( ЦОИДУЕМ), ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН - физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в ЦОИДУЕМ, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице, което полага труд без трудово правоотношение в ЦОИДУЕМ;
 • Доброволец или стажант в ЦОИДУЕМ;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на ЦОИДУЕМ;
 • Кандидат за работа в ЦОИДУЕМ, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • Работник или служител на ЦОИДУЕМ, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация (§ 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби).

Защита по закона се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал; лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането; юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

 1. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на ЦОИДУЕМ:

 • Обществени поръчки;
 • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • Сигурност на мрежите и информационните системи;
 • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Списъкът с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСОИН. Ако считате, че в дейността на ЦОИДУЕМ са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

 1. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в ЦОИДУЕМ (ред за подаване на сигнали за нарушения)

ЦОИДУЕМ осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. София, бул.Г.М.Димитров 52А, ет.1 Канал за вътрешно подаване на сигнали. В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: София, бул. Г.М.Димитров 52А ,ет.1

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Устно подаване на сигнал (чл. 15,ал.1 предл. 2 ЗЗЛПСПОИН) става на място в ЦОИДУЕМ  на адрес: гр. София, бул. Г.М.Димитров 52А, ет.1

Моля имайте предвид, че:

 • По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
 1. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН (специално уведомление за поверителност)

Администратор на личните данни

ЦОИДУЕМ, адрес гр. София, бул. Г.М. Димитров 52А, ет.1

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Получатели на личните данни

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени за ЦОИДУЕМ. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

 1. при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Изричното писмено съгласие се подава писмено или в електронна форма пред служител, отговорен за разглеждането на сигнала; или
 2. когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служител, отговорен за разглеждане на сигнала, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация. Ако възникне правно задължение за предаване на данните, ЦОИДУЕМ  ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии:

 1. времето за извършване на проверката по сигнала,
 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и
 3. времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

Значение на предоставените лични данни

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Права на субектите на данни

При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в общата ни информация за защита на личните данни.

В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права, предвидени в ЗЗЛПСПОИН:

 • да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
 • да Ви бъде предоставена обратна информация за предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

За повече информация:

http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim/novini/fondacija-zdravni-problemi-na-malcinstvata-objavjava-konkurs-za-izbor-na-kandidat-studenti-ot-romski-proizhod/449/?fbclid=IwAR1Lah2LoADToqRmKa0NTQRlU09nQBWkCUFNqv1LK9ov7lz9PkIS0jzBcGI

 


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2022 г.

През 2022 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е с основни акценти, насочени  за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) и по конкретно – реализиране на приоритетна област „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“, предвидени за изпълнение чрез Програма за дейността Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2022 – 2024) , приета с Решение на Министерски съвет № 919 от 17 ноември 2022. Програмата е в тясна връзка и с изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националният план за действие за периода 2022-2023 г., които определят като ключова ролята на ЦОИДУЕМ за изпълнение на оперативна цел: „Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми“.

След изтичане действието на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците етническите малцинства с валидност до 2020 г., ЦОИДУЕМ продължи активно да подкрепя и изпълнява политиката на българската държава в областта на осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез управление и администриране на Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегаргация“, съгласно заповед №РД09-3172/27.05.2022 г. и осигурено финансиране от Министрество на образованието и науката.

В резултат на реализизация на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците етническите малцинства в периода 2005 – 2020 г. се установиха устойчиви модели за пълноценна социализация и гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства и не непоследно място модели за въвеждане на интеркултурната перспектива, като неотменна част от образователната ни система. Мерките осъществени в изпълнение на програмните документи на ЦОИДУЕМ и насочени към децата и учениците от етническите малцинства се превърнаха във фундамент за реализиране на актуалните политиката на МОН за включващо образование. Със значим принос се прилагат в областта на обхват и включване на децата и учениците, реинтеграцията на отпаднали и върнати в образователната система ученици, гражданското и интеркултурното образование.  Като доказани и устойчиви модели с положителни резултати  са въведени и в изпълнение на национални програми за развитие на образованието, ОП НОИР и ОП „Образование“.

Доклад-ЦОИДУЕМ-2022


В гр. София се проведе Обучение на педагози по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

В периода 24-27 април 2023 г., в Парк Хотел "Москва", гр. София се проведе четиридневно обучение на педагози. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.3. „Обучение на педагози“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена "Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда" с основни лектори Петър Петров, гл. ас. д-р Даниел Полихронов, гл. ас. Йорданка Николова, доц. д-р Мирена Легурска. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ от адв. Диляна Гитева и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“ от адв. Даниела Михайлова. Като част от програмата пред участниците се представи и демонстрира функционирането и се осъществи обучение за работа с електронната обучителна платформа създадена по проекта.


В гр. София се проведе Обучение на ромски образователни медиатори - Група 2 по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

В периода 09-13 април 2023 г., в Хотел "Монтесито", гр. София се проведе петдневно обучение на ромски образователни медиатори. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.2 „Обучение на ромски образователни медиатори“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена "Актуализирана рамка и изготвена методология и учебна програма към нея за обучение на ромски образователни медиатори" с основни лектори гл. ас. д-р Даниел Полихронов, проф. дфн Пламен Макариев, гл. ас. д-р Даниела Рачева, гл. ас. Йорданка Николова, доц. дпн Йосиф Нунев. В обучението бяха представени и темите „Ефективна интеркултурна медиация“ и „Етичен кодекс на медиатора. Работен цикъл на медиатора“ от г-жа Александра Райкова, която запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работата на образователните медиатори. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ от адв. Диляна Гитева и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“ от адв. Даниела Михайлова. Като част от програмата пред участниците се представи и демонстрира функционирането и се осъществи обучение за работа с електронната обучителна платформа създадена по проекта.