За нас

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото
създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни
2004 г. Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства е
юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията. ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага
реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на
децата и учениците от етническите малцинства.

Основополагащи за политиката стратегически документи са Стратегическа рамка за
образование, обучение и учене в Република България (2021-2030), Приоритетна област „Ефективно
включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ и Националната стратегия на
Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), както и
международни и европейски стратегически рамки в сферата на образованието.
Образователната интеграция е институционален процес, при който образователни субекти,
носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в
процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени
граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни
възможности за социална реализация.

Въз основа на Правилник за устройство, дейността и организацията на работа си,
ЦОИДУЕМ разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за устойчив процес на
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и развитие на
интеркултурното образование. На всеки три години ЦОИДУЕМ разработва Програми за дейността
си, които се утвърждават от Министерския съвет на Р. България и чрез изпълнението им се
осигурява развитие на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на
децата и учениците от етническите малцинства. Набелязаните в програмата мерки са с насока
осигуряване на равен достъп до качествено, ценностно-ориентирано предучилищно и училищно
образование.

Целта е гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на
неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация на деца, ученици и родители за
образование, подобряване на взаимодействието „образователна институция – семейство“ с фокус
активното включване и участие на непедагогическия персонал (образователни медиатори, социални
работници в образованието, помощник-учители).