ОБЯВА на Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в ЦОИДУЕМ, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на образованието и науката

На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

СЕ ОБЯВЯВА

Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на образованието и науката.
(Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)
Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания:
- длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7;
- наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3;
- минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по едно от следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: педагогически науки, хуманитарни науки, технически науки, социални науки, стопански науки, правни науки;
- минимален професионален опит – минимум 3 години стаж;
- минимален ранг – ІV младши;
- опит по работа с проекти, свързани с етнически малцинства;
- да познава законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на образованието.

1.2. Допълнителни изисквания:
- компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с Интернет
2. Начин на провеждане на подбора:
- по документи;
- събеседване.
3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на служебни телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
- Професионална автобиография;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (или повече) от изброените професионални направления;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
- Други документи по преценка на кандидата.
4. Място и срок за подаване на документи:
- Срок за подаване на документи от 22.06.2018 г. до 02.07.2018 г. вкл.;
- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на ЦОИДУЕМ, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, офис 120, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, до Мануела Радева – директор.
- Телефони за контакт: 02/9809281 и 02/9804302.
5. Кратко описание на длъжността:
Областите на дейност на длъжността включват:

1. Дейности по събиране, систематизиране и анализ на информация и изготвяне на становища, доклади, справки;
2. Дейности по предоставяне на решения на конкретно поставени задачи;
3. Дейности, свързани с консултации, администриране, мониторинг и отчитане на проекти;
4. Дейности, свързани с разработване и администриране на проекти към външни донори;
5. Дейности, свързани с функциониране на администрацията – програми, планове, отчети и други, според нуждите.

6. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1194.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с
подбора – електронната страница на ЦОИДУЕМ.
8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“.


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2018 г.

През 2018 г. дейността на Центъра ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2016 –2018 г., приета с Решение № 368 на Министерския съвет от 14.05.2016 г., разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Дейността на ЦОИДУЕМ ще бъде подчинена и на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите, определени в "Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020)" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г."

PLAN_2018