Разяснителна ZOOM-среща - Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“-2021 г.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) на 28.05.2021 г. от 10:00 ч. ще проведе разяснителна ZOOM-среща за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“-2021 г. Общините желаещи да се включат в ZOOM-срещата, могат да заявят това на e-mail: coiduem@abv.bg


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2020 г.

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е  насочена към постигане на основните стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, предвидени за изпълнение чрез Тригодишната му програма за периода 2019 - 2021 г., приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. Съобразно функциите от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра основните акцентите бяха в посока подпомагане реализирането на правителствената политика по отношение образователно-интеграционните потребности на децата и ученици от етническите малцинства. Водеща цел в цялостната дейност на Центъра бе прилагането на политики за устойчиво развитие на образователно и институционално равнище, свързани с превръщане на образователните институции в място, където хуманистичните традиции могат да бъдат съхранени и осъществени чрез взаимоотношенията между всички участници в образователния процес, формирайки качества като уважение, емпатия, доверие, приемане и зачитане на различията, като потенциален човешки ресурс. Изграждане на демократичните ценности и нагласи за образователното и личностното развитие, чрез активно взаимодействие между всички заинтересовани страни в образователния процес. Като предизвикателства, изразени чрез актуални негативни фактори, въздействащи върху образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, се явиха: съществуващата сегрегация и разширяващият се процес на вторична сегрегация на образователни институции, повишената зависимост на образователното развитие на децата и учениците от етническите малцинства от социално-икономически фактори, допълнени от вътрешната и външната миграция, както и  безспорното предизвикателство за реализиране на образователни мерки в условия пандемия – COVID 19.

Доклад ЦОИДУЕМ 2020


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ" - 2021

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Ръководител: Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 0877 649 391, e-mail: l.kamenov@mon.bg

Лица за контакт:

Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 170, e-mail: inna.ivanova@mon.bg;
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 169, e-mail: n.hasanova@mon.bg.

 

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1)

Декларация (Приложение 2)

Контролен лист

Ръководство за кандидатстване

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2021 г.


Добри практики по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

В качеството на Партньор по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) изпълнява дейност 4 "Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование", като част от нея е Разработване на сборник "Добри практики на взаимодействието "детска градина-семейство" при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП с участието на педагогически специалисти и непедагогически персонал.

Всички детски градини, които искат да се включат в сборника, могат да представят своите добри практики като попълнят тук приложения въпросник и го изпратят на и-мейли:

coiduem@abv.bg и

office@fiveconsult.eu

 

Благодарим за съдействието!

Въпросник - добри практики

писмо подкрепа Файв сборник


Научно-практическа конференция на тема „Форми на педагогическо взаимодействие за реализиране на образователна интеграция на децата, учениците и родителите от етническите малцинства“

На 19.02.2021 г. Центърът  за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) чрез онлайн платформата ZOOM организира научно-практическа конференция на тема: „Форми на педагогическо взаимодействие за реализиране на образователна интеграция на децата, ученици е и родителите от ническите малцинства“. Основната цел на форума бе участниците да надградят своите знания и компетентности, чрез усвояване на подходи, форми и педагогически технологии за прилагане при реализиране на  етнокултурните взаимодействия „дете – ученик – учител – родител“. В конференцията взеха участие над 80 участника: директори и учители от образователни институции - бенефициери на ЦОИДУЕМ, преподаватели от висши училища, студенти, докторанти, представители на РУО на МОН, НПО и др.

Събитието бе открито от г-н Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ. Приветствие поднесе и г-жа Сара Перин, изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ гр. София. По актуални теми, касаещи процеса на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в качеството на лектори своите научни тези представиха: проф. дпн Сийка Чавдарова- Костова, доц. д-р Мирена Легурска и проф. д-р Татяна Ангелова от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. дпн Йосиф Нунев от Педагогически колеж-Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, д-р Харун Бекир от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. дтн Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН и г-н Деян Колев, председател на ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново.

Благодарим за активното участие на всички участници!

Изучаване на книжовния български език от ученици-Т.Ангелова

ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ-Г.Мардиросян

Предизвикателствата на езиковото обучение при учениците от турската етническа общност-Х.Бекир

Развитие на ключови компетентности чрез форми на педагогическо взаимодействие-С.Чавдарова-Костова

Функционален анализ на интеграцията чрез образование-М.Легурска

Ценност ли е образованието за ромите-Й.Нунев


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 11 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 11 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

 

 

Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Създава Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък "центъра", към министъра на образованието и науката. Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Органи за управление на центъра са управителният съвет и директорът.

(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Директорът подпомага дейността на министъра на образованието и науката по провеждане на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове, от които: трима представители на Министерството на образованието и науката, един представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, един представител на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на културата, трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и един представител на Националното сдружение на общините в Република България.

 

Чл. 5. Числеността на персонала на центъра е 6 щатни бройки, в т.ч. директор.

 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.

 

Чл. 7. Устройството и дейността на центъра се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.

 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът осъществява дейността си по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет. Програмата съдържа направления, приоритети и дейности за изпълнението им, които ще бъдат финансирани от центъра.

 

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) От бюджета на центъра се финансират следните дейности:

 1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на условия за образователна интеграция на деца и ученици с различен етнически произход чрез създаване на приобщаваща образователна среда в държавните и общинските детски градини и училища и центрове за подкрепа за личностно развитие;
 2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на допълнителни мерки за образователна интеграция, осъществявани от педагогически специалисти, непедагогически персонал и външни специалисти, с ученици, които имат пропуски или срещат обучителни затруднения при усвояването на учебното съдържание, включени в проекти, в съответствие с целите по чл. 2;
 3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;
 4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) разработване и прилагане в детските градини и в училищата на програми за обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;
 5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 2;
 6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) проучвания, осъществявани от образователните институции, свързани с традициите и обичаите на етническите малцинства;
 7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;
 8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;
 9. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) дейности за популяризиране на политиката за образователна интеграция и на работата на центъра;
 10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) изследвания, анализи, проучвания, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция;
 11. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осъществяване на съвместни дейности на центъра с други институции и организации, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране;
 12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) издръжка на центъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Финансирането на дейностите по ал. 1, т. 1 - 11 се осъществява въз основа на правила, регламентирани в правилника по чл. 7.

 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) До 30 април всяка година директорът на центъра публикува на електронната страница годишен доклад за дейността на центъра за предходната година.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 

 • 1. Министърът на финансите предоставя целево по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер до 50 000 лв. за организиране и стартиране дейността на центъра и до 950 000 лв. за осигуряване на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 1 - 9 след приемане на програмата по чл. 8.

 

 • 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва необходимите промени по съответните бюджети за 2005 г.

 

 • 3. В срок два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" министърът на образованието и науката предлага за приемане от Министерския съвет правилник за устройството и дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

 • 4. Министърът на образованието и науката определя състава на управителния съвет и назначава директора на центъра в срок един месец от влизането в сила на правилника за устройството и дейността на центъра.

 

 • 5. В приложение № 5 към чл. 5, ал. 2 от Постановление № 216 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; попр., бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 59 и 94 от 2001 г., бр. 46, 82 и 110 от 2003 г. и бр. 49, 89 и 109 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 2 числото "3825" се заменя с "3815".
 2. Създава се т. 10:

"10. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства - "6".

 

 • 6. Постановлението се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.

 

 • 7. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на финансите.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

 

 • 19. Навсякъде в Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г.) думите "министърът на образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

 

Заключителни разпоредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2010 Г.)

 

 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2011 Г.)

 

 • 5. Дейността по етническите въпроси преминава от Министерството на труда и социалната политика към администрацията на Министерския съвет, осигурена с 3 щатни бройки.

 

 • 6. Служебните правоотношения със служителите на Министерството на труда и социалната политика, които осъществяват функции в областта на етническите въпроси и които преминават към администрацията на Министерския съвет, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с устройствените правилници на двете администрации.

 

 • 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на труда и социалната политика и на администрацията на Министерския съвет считано от датата на влизане в сила на постановлението.

 

 • 8. Министърът на труда и социалната политика в двуседмичен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да внесе в Министерския съвет проект на акт за изменение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 • 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

 

 • 21. В Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г. и бр. 31 от 2011 г.) навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 • 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

ПМС 4


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Приет с ПМС № 108 от 08.05.2006 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък "центъра".

 

Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София и с обща численост на персонала 6 щатни бройки, в т. ч. директор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

 

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от етническите малцинства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Равен достъп до качествено образование се осигурява чрез съвместно обучение на деца и ученици с различен етнически произход, чрез създаване на приобщаваща среда за обучение и социализация на деца и ученици с различен етнически произход в населените места, в които има предпоставки за това, включително чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие, в това число допълнително обучение за ученици, които имат пропуски или срещат обучителни затруднения при усвояването на учебното съдържание.

 

Чл. 4. (1) Дейността на центъра се осъществява по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет, която съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от центъра.

(2) Въз основа на програмата по ал. 1 центърът разработва годишни планове, които се приемат от управителния съвет.

 

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) От бюджета на центъра се финансират следните дейности:

 1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на условия за образователна интеграция чрез създаване на подкрепяща образователна среда за социализация, интеркултурно образование и eфективно обхващане и реинтеграция в образователната система на деца и ученици от етническите малцинства и за подобряване на взаимодействието на образователните институции с родителите на децата и учениците от етническите малцинства;
 2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, осъществявана от педагогически специалисти, непедагогически персонал и външни специалисти;
 3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;
 4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) разработване и прилагане в детските градини и в училищата на програми за обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства, съгласно държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1;
 6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) проучвания, осъществявани от образователните институции, свързани с традициите и обичаите на етническите малцинства;
 7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;
 8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;
 9. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) дейности за популяризиране на мерките за образователна интеграция и на работата на центъра;
 10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) изследвания, анализи, проучвания, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция;
 11. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осъществяване на съвместни дейности на центъра с други институции и организации, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране;
 12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) издръжка на центъра.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 7. Органи на управление на центъра са управителният съвет и директорът.

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове, от които: трима представители на Министерството на образованието и науката, един представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, един представител на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на културата, трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и един представител на Националното сдружение на общините в Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Представителите на министерствата по чл. 8, ал. 1 в управителния съвет се предлагат от съответния министър, а представителят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет - от председателя на съвета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Представителите на юридическите лица с нестопанска цел трябва да имат опит в управлението и изпълнението на проекти, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и да работят по трудов или по граждански договор с юридическото лице с нестопанска цел, което ги предлага за участие в управителния съвет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Представителят в управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България се определя от управляващия му орган.

 

Чл. 10. Мандатът на членовете на управителния съвет е 3 години.

 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се освобождават от министъра на образованието и науката преди изтичането на мандата:

 1. по тяхно писмено искане;
 2. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си, продължила повече от 6 месеца;
 3. при системно неизпълнение на задълженията;
 4. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 5. при прекратяване на служебното, трудовото или гражданското правоотношение със съответната администрация или с юридическото лице с нестопанска цел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет министърът на образованието и науката определя в едномесечен срок на негово място нов член от същата квота по реда, установен с правилника.

(3) Новоназначеният член продължава мандата на предсрочно освободения.

 

Чл. 12. Управителният съвет:

 1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) одобрява 3-годишната програма за дейността на центъра и я предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет;
 2. приема годишните планове за дейността на центъра;
 3. одобрява проекти, разработени от центъра, за финансиране от български, чуждестранни и международни организации и институции;
 4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) приема дарения, когато са направени в съответствие с целите на центъра;
 5. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) одобрява разпределението на получените средства от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции;
 6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) запознава се с текущите отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;
 7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) запознава се с проекта на годишен бюджет на центъра.

 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Заседанията на управителния съвет се свикват най-малко веднъж на 6 месеца от неговия председател, а в негово отсъствие - от упълномощен от него член на управителния съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се уведомяват писмено за насрочените заседания не по-късно от 5 работни дни преди провеждането им.

 

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Заседанията на управителния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко 6 от неговите членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) За участието си в заседанията на управителния съвет членовете, определени от квотата на юридическите лица с нестопанска цел, получават възнаграждение, определено със заповед на директора на центъра, в рамките на утвърдения бюджет на центъра за съответната година

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

 

Чл. 16. (1) За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.

(2) Член на управителния съвет, несъгласен с решението му, се подписва с особено мнение, което, изразено писмено, се прилага към протокола.

 

Чл. 17. (1) Директорът:

 1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;
 2. представлява центъра;
 3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) назначава държавните служители и сключва трудовите договори с работниците и служителите в центъра, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения;
 4. утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра, длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
 5. изготвя проект на 3-годишна програма за дейността на центъра и я представя на управителния съвет за одобряване;
 6. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) организира разработването на програми, мерки и проекти, свързани с дейността на центъра, и ги представя пред финансиращи организации, институции и дарители след одобрението на управителния съвет;
 7. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) съставя проект на бюджет, предлага го на министъра на образованието и науката и отговаря за законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата по бюджета на центъра;
 8. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) подготвя и запознава управителния съвет с годишния отчет и с текущите отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;
 9. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) разпорежда се със средствата на центъра, предоставени за неговата издръжка;
 10. подготвя заседанията на управителния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;
 11. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
 12. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) организира поддържането на електронна страница на центъра и други електронни платформи, свързани с дейността му;
 13. взема решения по всички въпроси, свързани с управлението на центъра, които не са в правомощията на управителния съвет.

(2) При осъществяване на своите функции директорът взаимодейства и сътрудничи с държавни органи, органи на местното самоуправление, юридически и физически лица за осъществяване дейността на центъра.

 

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Членовете на управителния съвет и директорът не могат да участват в разработването и изпълнението на проекти по конкурсни процедури, финансирани от центъра.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат оценители на проекти, кандидатстващи за финансиране от центъра.

 

Глава трета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I.
Финансиране на проекти

Чл. 19. Центърът разработва проекти и участва в конкурси, организирани от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции.

 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът финансира проекти на: институции в системата на предучилищното и училищното образование - детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

(2) Финансирането на проекти по ал. 1 се извършва съобразно правилата на съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, когато те предоставят повече от 50 на сто от финансирането.

(3) В случаите, когато финансирането, предоставено от съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, е по-малко от 50 на сто, както и когато средствата се осигуряват от български организации и институции, центърът финансира проектите по ал. 1 съобразно действащото законодателство на Република България.

 

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът подкрепя и изпълнява проекти, разработени съвместно с български, чуждестранни и международни организации и институции, когато са насочени за постигане на целите по чл. 3, ал. 1.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

 

Раздел II.
Отчетност, наблюдение и оценка на дейността на центъра

Чл. 22. Центърът изгражда и организира функционирането на система за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си, която съдържа информация за:

 1. резултатите от дейността на центъра по заложени в 3-годишната програма показатели за изпълнение;
 2. проведените одити на дейността на центъра и препоръките, дадени в одитните доклади, както и тяхното изпълнение;
 3. извършените външни оценки на дейността на центъра;
 4. финансиращите организации и институции, както и получателите на средства.

 

Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) В срок до 30 април всяка календарна година директорът публикува в електронната страница на центъра годишен доклад за дейността за предходната година, който задължително включва:

 1. информация за изпълнението на годишния план и за напредъка по изпълнението на 3-годишната програма по приоритети и мерки съгласно заложените показатели за изпълнение;
 2. информация за приходите и разходите;
 3. информация по чл. 22, т. 2 и 3;
 4. общ брой на получените проекти за финансиране през годината;
 5. списък на финансираните организации и институции, както и размера на получените от тях средства;
 6. кратко описание на финансираните проекти.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Чл. 24. Организацията на работа на центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с правила за работа, утвърдени от директора.

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Служителите в центъра, изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от директора.

 

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Документите, изпратени до центъра от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат в деловодната система на центъра, като се отбелязва датата на получаването им.

 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) При завеждането на документите деловодната система на центъра се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.

 

Чл. 28. Директорът или неговият заместник разпределя преписката с резолюция до съответните служители, съдържаща указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

 

Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Изходящите от центъра документи се съставят в при необходимост два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа датата и подписа на служителя, изготвил документа.

 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в центъра е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.

(3) За определени категории служители се допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал. 1.

(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 7 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ДВ, бр. 7 от 2005 г.).

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2010 Г.)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

 

Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2010 Г.)

 

 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г.)

 

 • 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

 

 • 68. В Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 и 71 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Нов устройствен правилник на ЦОИДУЕМ


Програма за академична подготовка на студенти от ромски произход

Roma Graduate Preparation Program предоставя интензивен, 10-месечен курс, който подготвя студенти от ромски произход, завършили степен Бакалавър да кандидатстват за магистърски програми на английски език.

За повече информация:

Apply to RGPP | Romani Studies Program (ceu.edu)

 

 

 


Отмяна на заповед

Съгласно Заповед № ОД - 037 от 26.11.2020 г. на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се отменя Заповед № ОД - 036 от 24.11.2020 г. за обявен конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).


Конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

и Заповед № ОД-036 от 24.11.2020 г. на директора на ЦОИДУЕМ

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

 1. Изисквания за заемане на длъжността
  1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:
 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“.
 • минимален професионален опит – 3 години опит, придобит в административна структура, свързана с провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката и/или интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- области на висшето образование: всички области на висшето образование

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • решаване на тест
 • интервю
 1. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 04.12.2020 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: coiduem@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на ЦОИДУЕМ гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, ет. 1, стая 109 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 029809281; 029804302.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса– електронната страница на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) https://coiduem.mon.bg/

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ е свързана с участие в изпълнението на политиката на Министерство на образованието и науката за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. В основата на дейността е разработване и осъществяване на конкурсни процедури за финансиране на проектни предложения, целящи образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както и разработване и изпълнение на проекти, с които ЦОИДУЕМ кандидатства пред външни донори и дейности по организиране на правилното функциониране на вътрешната информационна инфраструктура.

 1. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1410 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/72262

 

Срок за подаване на документи от 24.11.2020 до 04.12.2020г. 17,30 ч.