Честване на ромския етнокултурен празник „Василица“ – Ромската Нова година"

Всички ние сме убедени в жизнена трайност на етнокултурните традиции и в значението на интеркултурната перспектива за образователните системи. Именно тя предполага реални взаимодействия, свързани с опознаване на особеностите на етнокултурните ценности, взаимоотношенията между децата и учениците от различните етноси.

Месец януари е ярък пример за интеркултурност с множеството религиозни и културни празници на българския народ, но и с факта, че на 6 януари арменската общност празнува в един и същи ден и Рождество Христово, и Богоявление, а ромската общност на 14 януари чества празника „Василица“ или Ромската Нова година. В контекста на изпълнение на функциите си за подпомагане дейността на министъра на образованието и науката по провеждане на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства, утвърдена практика на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническитемалцинства е отбелязването на етнокултурни празници и обичаи на различните етноси.

13 януари 2022 г. (четвъртък) Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство с ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново и 106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София организира в сградата на Министерството на образованието и науката честването на ромския етнокултурен празник „Василица“ – Ромската Нова година.

Гости на събитието бяха акад. Николай Денков-министър на образованието и науката, Н. Пр. г-жа Мартина Фийни-посланик на Ирландия в Република България, г-н Борислав Сандов- заместник министър-председател на Република България по климатични политики и министър на околната среда и водите, г-жа Сара Перин-изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“, представители на институции и експерти, работещи в сферата на интеркултурното образование.

Във връзка с празника, в първата си част програмата започна с приветствия от акад. Денков, г-н Сандов и посланик Фийни, след което ученици от 106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София представиха кратка културна програма, отразяваща дейности, организирани по проекти, които са финансирани от ЦОИДУЕМ – учениците сурвакаха министрите и посланичката по повод ромската Нова година и поздравиха гостите с две музикални изпълнения под ръководството на проф. Илия Илиев.

Във втората част от програмата се състоя церемонията по награждаване на образователни медиатори, проявили активност и ефективност при изпълнение на своите функции, като с думите „Образователните медиатори се борят децата на България да имат бъдеще“ акад. Денков поздрави медиаторите и ги награди за техния всеотдаен труд. Голямата награда "Образователен медиатор на годината" министърът на образованието и науката връчи на Николай Огнянов от Гулянци, Плевенско.


П О К А Н А За набиране на психолози и мотиватори за провеждане на еднодневни мотивационни кампании с родители от уязвими групи

П О К А Н А

 

За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на еднодневни мотивационни кампании с родители от уязвими групи в шестте района за планиране, организирани по Дейност 4 „ Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Проектът се реализира в партньорство с Центъра за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства.

Целта на проекта е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Дейност 4 по проекта „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ има за цел предоставяне на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвими групи за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Съществен елемент от изпълнението на дейността е организирането на мотивационни кампании с родители от уязвими групи, които ще се проведат по изготвен график в периода от 01.09.2021 год. до 15.10.2021 г., по модел на тематична програма, изготвена от ЦОИДУЕМ. Програмата е с времетраене 6 часа и ще се изпълнява съвместно от психолог и мотиватор.  Ще бъдат организирани и проведени  60 кампании, всяка с по 60 участника (родители от уязвими групи) в 60 населени места, избрани по критерий: най-нисък обхват в предучилищното образование и/или с висок процент на преждевременно напуснали образователната система. Брутното възнаграждение (включващо възнаграждение за отработено време и пътни разходи) на всеки един психолог и мотиватор е 180 лв. и се формира на база 1 брой реализирана кампания. Конкретните им ангажименти се уточняват в зависимост позицията ( мотиватор или психолог) и от броя на реализираните от тях кампании. Разпределението на одобрените психолози и мотиватори по населени места и кампании се извършва от ЦОИДУЕМ.

Във връзка с изложеното  ЦОИДУЕМ отправя покана за набиране на психолози и мотиватори (авторитети от и за общностите по населени места или на национално ниво, утвърдени личности в етническите общности и др.), за провеждане на мотивационни кампании с родители от уязвими групи, отговарящи на следните минимални изисквания:

За психолози:

 • Да притежават висше образование с образователно – квалификационна степен, „бакалавър“ или „магистър“ с професионална квалификация психолог;
 • Да имат най-малко една години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с деца, ученици или родители от уязвими общности или от етническите малцинства;

За предимство ще се счита кандидатите да имат:

 • Участие в изпълнение на най-малко една успешна завършена дейност/услуга/ договор като експерт/психолог или обучител/психолог;
 • Опит в ръководство и/или реализация на проекти с участието на целевите групи деца, ученици или родители от уязвими групи или от етническите малцинства.

За мотиватори:

 • Да притежават минимум средно образование;
 • Опит от участия в дейности за общностно развитие.

 

В 7 дневен срок от публикуването на поканата или в срок до 17.08.2021 г., 17.30 часа, кандидатите за психолози  и мотиватори трябва да изпратят на вниманието на г-н Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, стая 109 или на електронна поща coiduem@mon.bg,  следните документи.

 

За психолози:

 1. Заявление в свободна форма, подписано от кандидатът (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат, подписана от кандидата (по приложения образец);
 3. Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация;
 4. Копие от документ/и, доказващ/и необходимия опит;
 5. Други, по преценка на кандидата.

 

За мотиваторите:

 1. Заявление в свободна форма (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат (по приложения образец);
 3. Копие от документ за придобито образование и/или професионална квалификация;
 4. Препоръка за кандидата от неправителствена организация или образователна институция.

 

Комисия от ЦОИДУЕМ ще извърши подбор на кандидатите, въз основа на посочените в поканата изисквания за участие. Възлагането на ангажимента ще се извърши с подписването на договор.

 

За повече информация може да се обръщате към г-жа Нирен Хасанова, имейл: n.hasanova@mon.bg , тел.: 0879814169

 

Приложение:

1. Бланка на проекта-образец

2. Автобиография-образец

3. Модел

Покана за психолози и мотиватори мотивационни кампанни АПСПО 2021


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.20 – 2021

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 – 2021 г.” и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 3 ал (1)от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ, План за дейността на ЦОИДУЕМ за 2021 година и утвърдени „Вътрешни правила за подготовка, провеждане и приключване на конкурсна процедура“

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЦОИДУЕМ

 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ОБЯВЯВА
Конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ 33.20-2021

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

 

Приоритет 1

Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

Общ бюджет на приоритета – 150 000 лева

Максимална стойност на един проект 10 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми, съобразени с културите на различните етнически малцинства и насочени към запазване на културната идентичност.
 2. Дейности, подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.
 3. Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.
 4. Изследователски дейности, извършвани от учениците, свързани с културното многообразие на етническите малцинства и междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 5. Интерактивни дейности за повишаване чувствителността на учениците спрямо дискриминационните прояви и за повишаване на знанията и уменията за преодоляване на съществуващи негативни нагласи и стереотипи.

 

Важно! Дейност № 2 e задължителна за включване в проектното предложение.

 

 

Приоритет 2

Реализиране на интегрирани  дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система

Общ бюджет на приоритета – 225 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от етническите малцинства в уязвимо социално положение, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
 2. Дейности, насочени към пълен обхват и задържане на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, чрез осъществяване на извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда.
 3. Дейности за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства, върнати в образователната система в резултат на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и за осигуряване на условия за ефективната им реинтеграция в образователната система.
 4. Дейности за ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение за подкрепа на продължаване на образованието им в гимназиален етап.
 5. Дейности, включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на образованието си във висшите училища.

Важно! Дейност № 2 е задължителна за включване в проектното предложение.

 

Приоритет 3

Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици,  учители и родители

Общ бюджет на приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности на местната власт, насърчаващи съвместно участие на ученици от образователни институции с преобладаващи ученици от етническите малцинства и образователни институции с ученици от мнозинството в организирани културно-образователни мероприятия с обществено значение.
 2. Съвместни дейности между образователните институции, намиращи се в близост до райони, известни с присъствие на компактно малцинствено население и образователни институции с преобладаващ брой деца и ученици от мнозинството.
 3. Дейности по мобилност на педагогическите специалисти и ученици от образователни институции с преобладаващ брой деца и ученици от етническите малцинства за ефикасен педагогически обмен на опит с педагогически специалисти от образователни институции с деца и ученици от мнозинството, съчетани със съвместни дейности между съответните деца и ученици.
 4. Дейности, осигуряващи форми на наставничество[1] между ученици от етнически произход с ученици от мнозинството, обучаващи се в несегрегирани образователни институции.

 

Важно! Дейности № 2 и № 3 са задължителни за включване в проектното предложение.

 

 

Приоритет 4

Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Общ бюджет на приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците.
 2. Дейности за организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност за привличане и ангажиране в процеса на обхващане, задържане и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства в системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Дейности за работа с родителите от мнозинството и с такива от етническите малцинства за повишаване на чувствителността към дискриминационните прояви и за усвояване знания и умения относно преодоляването на негативните стереотипи и дискриминационните нагласи.
 4. Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родители от етнически малцинства към образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца.

 

Важно! Всички дейности са задължителни за включване в проектното предложение.

 

 

Приоритет 5

Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация

Общ бюджет на приоритета – 145 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, насочени към превенция, предотвратяване и преодоляване на вторичната сегрегация съобразно спецификата на образователната институция и населеното място.
 2. Дейности за подкрепа на качеството на образование и достъпа до образование в училища, които са единствени в населено място чрез прилагане на педагогически иновации в мултикултурна среда, подпомагащи превенцията на вторичната сегрегация и десегрегационния процес.
 3. Дейности, насърчаващи и подпомагащи провеждането на общински политики за десеграгацията на установени като сегрегирани образователни институции и дейности за превенция и преодоляване процеса на вторична сегрегация.

 

Важно! Дейности № 1 и № 2 са задължителни за включване в проектното предложение.

 

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

 

Приложения:

Насоки за кандидатстване-КП 33.20-2021

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.20-2021

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.20-2021

Ръководство за Бенефициера

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.08.2021 г. до 17.30 ч., след този срок електронната система не допуска подаване на проекти.

АКТУАЛНО! УДЪЛЖАВАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 13.09.2021 г. 17:30 ч.

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ


"Oбявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Oбразование и грижи в ранна детска възраст“

"На 07.06.2021г. Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Процедурата предвижда подкрепа за създаването на центрове и/или за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги (хъб*)  за образование и грижа в ранна възраст.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200,000 (двеста хиляди) евро до 500,000 (петстотин хиляди) евро, като общият предвиден бюджет е в размер на 6,029,412 евро.  Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Допустими кандидати: Общините в България с най-малко три социално изолирани общности с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и с не по-малко от 300 деца на възраст 0-6 години. Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. При партньорство планираните дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представителите на уязвимите групи от всички общини – партньори по проекта. Всяка община може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение. Приоритет ще имат проекти, изпълнявани в партньорство с други общини за постигане на общите цели.

 

За повече информация: https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/pokani/obyavyavane-na-proczedura-za-podbor-na-proektni-predlozheniya-%E2%80%9Eobrazovanie-i-grizhi-v-ranna-detska-vzrast%E2%80%9C


Разяснителна ZOOM-среща - Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“-2021 г.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) на 28.05.2021 г. от 10:00 ч. ще проведе разяснителна ZOOM-среща за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“-2021 г. Общините желаещи да се включат в ZOOM-срещата, могат да заявят това на e-mail: coiduem@abv.bg


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2020 г.

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е  насочена към постигане на основните стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, предвидени за изпълнение чрез Тригодишната му програма за периода 2019 - 2021 г., приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. Съобразно функциите от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра основните акцентите бяха в посока подпомагане реализирането на правителствената политика по отношение образователно-интеграционните потребности на децата и ученици от етническите малцинства. Водеща цел в цялостната дейност на Центъра бе прилагането на политики за устойчиво развитие на образователно и институционално равнище, свързани с превръщане на образователните институции в място, където хуманистичните традиции могат да бъдат съхранени и осъществени чрез взаимоотношенията между всички участници в образователния процес, формирайки качества като уважение, емпатия, доверие, приемане и зачитане на различията, като потенциален човешки ресурс. Изграждане на демократичните ценности и нагласи за образователното и личностното развитие, чрез активно взаимодействие между всички заинтересовани страни в образователния процес. Като предизвикателства, изразени чрез актуални негативни фактори, въздействащи върху образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, се явиха: съществуващата сегрегация и разширяващият се процес на вторична сегрегация на образователни институции, повишената зависимост на образователното развитие на децата и учениците от етническите малцинства от социално-икономически фактори, допълнени от вътрешната и външната миграция, както и  безспорното предизвикателство за реализиране на образователни мерки в условия пандемия – COVID 19.

Доклад ЦОИДУЕМ 2020


Добри практики по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

В качеството на Партньор по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) изпълнява дейност 4 "Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование", като част от нея е Разработване на сборник "Добри практики на взаимодействието "детска градина-семейство" при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП с участието на педагогически специалисти и непедагогически персонал.

Всички детски градини, които искат да се включат в сборника, могат да представят своите добри практики като попълнят тук приложения въпросник и го изпратят на и-мейли:

coiduem@abv.bg и

office@fiveconsult.eu

 

Благодарим за съдействието!

Въпросник - добри практики

писмо подкрепа Файв сборник


Научно-практическа конференция на тема „Форми на педагогическо взаимодействие за реализиране на образователна интеграция на децата, учениците и родителите от етническите малцинства“

На 19.02.2021 г. Центърът  за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) чрез онлайн платформата ZOOM организира научно-практическа конференция на тема: „Форми на педагогическо взаимодействие за реализиране на образователна интеграция на децата, ученици е и родителите от ническите малцинства“. Основната цел на форума бе участниците да надградят своите знания и компетентности, чрез усвояване на подходи, форми и педагогически технологии за прилагане при реализиране на  етнокултурните взаимодействия „дете – ученик – учител – родител“. В конференцията взеха участие над 80 участника: директори и учители от образователни институции - бенефициери на ЦОИДУЕМ, преподаватели от висши училища, студенти, докторанти, представители на РУО на МОН, НПО и др.

Събитието бе открито от г-н Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ. Приветствие поднесе и г-жа Сара Перин, изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ гр. София. По актуални теми, касаещи процеса на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в качеството на лектори своите научни тези представиха: проф. дпн Сийка Чавдарова- Костова, доц. д-р Мирена Легурска и проф. д-р Татяна Ангелова от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. дпн Йосиф Нунев от Педагогически колеж-Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, д-р Харун Бекир от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. дтн Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН и г-н Деян Колев, председател на ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново.

Благодарим за активното участие на всички участници!

Изучаване на книжовния български език от ученици-Т.Ангелова

ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ-Г.Мардиросян

Предизвикателствата на езиковото обучение при учениците от турската етническа общност-Х.Бекир

Развитие на ключови компетентности чрез форми на педагогическо взаимодействие-С.Чавдарова-Костова

Функционален анализ на интеграцията чрез образование-М.Легурска

Ценност ли е образованието за ромите-Й.Нунев