За информация

Във връзка със смяна на телефонни номера, за целите на обявленията в Профил на купувача да се считат за верни следните данни:

Телефон: 00359 2 980 92 81

Факс: 00359 2 980 43 02


КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ" - 2020

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Ръководител: Мануела Радева – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: m.radeva@mon.bg

Лица за контакт:

Лало Каменов – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: l.kamenov@mon.bg
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: inna.ivanova@mon.bg
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: n.hasanova@mon.bg

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1)

Декларация (Приложение 2)

Контролен лист

Ръководство за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения: 13.07.2020 г.