ВАЖНО!!! Срок за кандидатставене в "КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г."

Във връзка с допусната техническа грешка в т. 5. "Начин на кандидатстване" от Обявата за "КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г.", за вярно да се чете "Комплектът с документи (или заявление за участие с декларация за експертите - оценители от предходната КП) трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 21.07.2017 г., в запечатан плик по един от следните начини:"


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2017 г.

 

1. Кратко описание на дейността на оценителите:

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.16-2017. В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения ще бъдат определен броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване.

Оценителите проверяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай, че има разлика в оценките повече от 25 т., се определя трети оценител, който да извърши нова, независима оценка на проекта. В този случай, средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2017 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено.

За оценяването на проектни предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ за 2017 г. с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен договор; възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

2. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:

 • да са пълнолетни физически лица;
 • да не са поставени под запрещение
 • да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, професионално направление „Икономика“, „Право“, „Социални науки“, „Администрация и управление“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“;
 • да притежават опит: минимум 3 години в областта на образованието;
 • да притежават опит в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;
 • да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 20а от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 • да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.16-2017.

3. Специфични изисквания за кандидатите:

 • опит в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
 • опит в изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране  на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
 • опит в анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
 • познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.16-2017.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление /по образец/;
 • Мотивационно писмо /в свободна форма/;
 • Декларация /по образец/;
 • Автобиография /Europass формат/;
 • Копие на документ/и за завършено висше образование;
 • Копие от документи, удостоверяващи опит /трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документи, удостоверяващ/и опит/;
 • Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

Посочените документи не се изискват за експерти, участвали и доказали своя опит  като оценители по предходната КП 33.15-2016 на Центъра. Желание за участие в настоящия конкурс, заявяват писмено – в свободна форма, като прилагат и Декларация (по образец).

5. Начин на кандидатстване

Комплектът с документи (или заявление за участие с декларация за експертите - оценители от предходната КП)  трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 21.08.2017 г., в запечатан плик по един от следните начини:

Ø  по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка;

Ø  по куриер;

Ø  доставен на ръка в ЦОИДУЕМ лично или чрез пълномощник.

За документи изпратени по поща или куриер важи пощенско климо от 21.07.2017 г. включително.

На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

 • Адрес: гр. София 1797, бул. „Г.М.Димитров“ 52 А, ет. 1, стая 120, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 • Име, адрес и телефон на кандидата;
 • Следното означение:

„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.16-2017 НА ЦОИДУЕМ“

6. Ред и начин на провеждане на конкурса

Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

 1. Проверка по документи за наличие на опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява (само за нови кандидати за оценители).

Комисията разглежда постъпилите в срок документи в рамките на 7 календарни дни, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящата обява.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.

Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, изготвят се списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от Председателя на комисията и всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите. На допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото за провеждане на събеседването (само за нови кандидати за оценители), а на недопуснатите – основанията за недопускането им.

 1. Събеседване с допуснатите кандидати (за нови кандидати за оценители).

Кандидатите се уведомяват за мястото и часа на събеседването.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии за оценка:

 • Експертна компетентност, съгласно специфичните изисквания – до 20 т.
 • Познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.16-2017 –  до 20 т.
 • Яснота и обоснованост на отговорите по казусна задача – до 30 т.

ІІІ.  Оценка на експерти, участвали като оценители по предходната КП 33.15-2016  взависимост от качеството на работата им като оценители. ( до 70 т.)

ІV. Класиране

В срок до 04.08.2017 г. кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.

Заявление.doc (26.5 KB)

Декларация.doc (30.5 KB)


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.16 - 2017

ОБЯВА

 

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

 

Обявява Конкурсна процедура 33.16-2017

 

 

 

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

 

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 250 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

 

Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 778 000 лева

Максимална стойност на един проект – 40 000 лева

По този приоритет се предвижда изпълнението на проекта да обхваща две пълни учебни години.

 

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://coiduem.mon.bg/

 

Краен срок за получаване на проектните предложения: 28.07.2017 г. до 15.00 ч. за проектни предложения, внесени на ръка. Проектни предложения се подават в офиса на ЦОИДУЕМ всеки работен ден от 9,00ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 16,30 ч.

За проектни предложения, изпратени по поща или с куриерска фирма, важи датата на пощенското клеймо.

1. Контролен лист, Формуляр, Бюджет.zip (59.54 KB)

2. Декларация за допустимост на Кандидата.33.16_2017.doc (41.5 KB)

3. Декларация на Партньора.33.16_2017.doc (41.5 KB)

4._Договор.doc (89.5 KB)

5. Формуляр за междинен съдържателен и финансов отчет.zip (45.17 KB)

6. Формуляр за краен съдържателен и финансов отчет.zip (62.63 KB)

7._Ръководство на Бенефициента.zip (274.62 KB)

Насоки за кандидатстване.33.16_2017.doc (287 KB)


Важно!!! Подписване на договорите по КП 33.15-2016

Уважаеми Бенефициенти,

Във връзка с подписването на договорите по КП 33.15-2016 и влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, в случай че Вие или Вашите партньори по проектите сте засегнати от наложилата се законова промяна на име, статут, ръководител, банкова сметка, БУЛСТАТ и други, Ви молим на датите, определени за подписването на договорите да предоставите всички необходими документи по тези промени, както и да ги отразите в Договора и Декларацията.

С уважение,

ЦОИДУЕМ

Писмо-подписване на договори.pdf (500.98 KB)


Важно!!! Резултати от КП 33.15-2016

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

обявява резултатите от Конкурсна процедура 33.15-2016

За Бенефициенти, които са одобрени за финансирани, моля, обърнете внимание на съпътстващите документи!

Финално класиране.pdf (2.1 MB)

Писмо-подписване на договори.pdf (500.98 KB)

Договор.doc (87 KB)

Декларация на Кандидата-към договор.doc (37.5 KB)


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2016 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2016 г.

 

1. Кратко описание на дейността на оценителите:

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.15-2016. В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения ще бъдат определен броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване.

Оценителите проверяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай, че има разлика в оценките повече от 25 т., се определя трети оценител, който да извърши нова, независима оценка на проекта. В този случай, средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август/септември 2016 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено.

За оценяването на проектни предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ за 2016 г. с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен договор; възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

2. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:

  • да са пълнолетни физически лица;
  • да не са поставени под запрещение
  • да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, професионално направление „Икономика“, „Право“, „Социални науки“, „Администрация и управление“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“;
  • да притежават опит: минимум 3 години в областта на образованието;
  • да притежават опит в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;
  • да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 20а от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  • да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.15-2016.

3. Специфични изисквания за кандидатите:

  • опит в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
  • опит в изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране  на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
  • опит в анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
  • познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.15-2016.

4. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление /по образец/;
  • Мотивационно писмо /в свободна форма/;
  • Декларация /по образец/;
  • Автобиография /Europass формат/;
  • Копие на документ/и за завършено висше образование;
  • Копие от документи, удостоверяващи опит /трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документи, удостоверяващ/и опит/;
  • Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

5. Начин на кандидатстване

Комплектът с документи трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 02.08.2016 г., в запечатан плик по един от следните начини:

 • по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка;
 • по куриер;
 • доставен на ръка в ЦОИДУЕМ лично или чрез пълномощник.

  На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

  • Адрес: гр. София 1797, бул. „Г.М.Димитров“ 52 А, ет. 1, стая 120, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Име, адрес и телефон на кандидата;
  • Следното означение:

„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.15-2016 НА ЦОИДУЕМ“

6. Ред и начин на провеждане на конкурса

Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

  1. Проверка по документи за наличие на опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява.

Комисията разглежда постъпилите в спок документи в срок от 7 календарни дни/, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящата обява.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.

Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, изготвят се списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от Председателя на комисията и всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите. На допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото за провеждане на събеседването, а на недопуснатите – основанията за недопускането им.

  1. Събеседване с допуснатите кандидати.

Кандидатите се уведомяват за мястото и часа на събеседването.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии за оценка:

  • Експертна компетентност, съгласно специфичните изисквания – до 20 т.
  • Познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.15-2016 – 20 т.
  • Яснота и обоснованост на отговорите по казусна задача – до 30 т.
  1. Класиране

В срок до 15.08.2016 г. кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от събеседването.

Заявление.doc (26 KB)

Декларация.doc (30 KB)


Провеждане на информационни срещи по КП 33.15-2016

ДАТА ЧАС НАСЕЛЕНО МЯСТО

МЯСТО НА СРЕЩАТА

12.07.16 г. 14,00 гр. КНЕЖА Залата на Община Кнежа
13.07.16 г. 10,00 гр. НИКОПОЛ Заседателна зала на Община Никопол
13.07.16 г. 14,00 гр. ЛЕВСКИ Зала в Община Левски*
14.07.16 г. 10,00 гр. СВИЩОВ Зала № 1 на Община Свищов
14.07.16 г. 14,00 гр. РУСЕ Зала „Свети Георги“, ет. 6 на Община Русе
18.07.16 г. 14,00 гр. КАЗАНЛЪК Младежки дом, гр. Казанлък*
19.07.16 г. 10,00 гр. НОВА ЗАГОРА Клуб на дейците на културата, гр. Нова Загора
20.07.16 г. 10,00 гр. СТАРА ЗАГОРА Зала № 2, Община Стара Загора
25.07.16 г. 10,00 гр. ТОПОЛОВГРАД Зала на Общински съвет – Тополовград
25.07.16 г. 14,00 гр. ВЕЛИНГРАД Голяма зала към Община Велинград
26.07.16 г. 10,00 гр. ХАРМАНЛИ Зала на Община Харманли
26.07.16 г. 11,00 гр. ЯКОРУДА Зала на Общински съвет-Якоруда
27.07.16 г. 11,00 гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Зала в Община Гоце Делчев
27.07.16 г. 13,00 гр. СВИЛЕНГРАД Заседателна зала на Общинска администрация - Свиленград
01.08.16 г. 11,00 гр. БОБОВДОЛ Зала в Община Бобовдол*
02.08.16 г. 11,00 гр. БОТЕВГРАД Зала в Община Ботевград*
03.08.16 г. 16,00 гр. ВИДИН Зала в Община Видин*

*По предварителна информация


Внимание!!! Въпроси и отговори относно КП 33.15-2016

Въпрос: Можем ли да кандидатстваме по Приоритет 2, ако учениците са 100 % роми?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.15-2016, раздел „Допустими целеви групи по Конкурсната процедура“ „Най-малко 30 % от участниците във всеки проект трябва да са деца и ученици от уязвими етнически малцинства“. Във Вашия случай е допустимо учениците от целевата група да са 100 % от ромски произход, но Вашето проектно предложение трябва да има интеграционни елементи и в дейностите да има участие на лица с етнически произход различен от ромския.

Въпрос: По Приоритет 2 – ако първата година  работим с деца от 1-ви клас от социално слаби семейства и ги подпомогнем със закупуване на ученически пособия, на следващата учебна година  можем ли да повторим тази дейност с децата, на които им предстои записване в 1-ви клас?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.15-2016, една от допустимите целеви групи са деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция. Във Вашия случай е допустимо при планиране на проект по Приоритет 2 да включите една и съща дейност с различни целеви групи.

Въпрос: Могат ли да кандидатстват самостоятелно по поканата за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства неправителствени организации в обществена полза?

Отговор: Юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност могат да участват в настоящата конкурсна процедура само като партньори.

Въпрос: Може ли да кандидатстват водеща организация ОДЗ и партньор читалище?

Отговор: Съгласно правилата на настоящата КП 33.15-2016 Кандидатстващи институции могат да бъдат: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. ОДЗ може да участва като Кандидат, а читалището-като партньор, ако е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност и отговаря на всички условия, описани в документите по настоящата КП 33.15-2016.

Въпрос: Във връзка с възнагражденията 6 лева за бакалавър или 8 лева за магистър, в тези суми включени ли са осигуровките за сметка на осигурителя и ограниченията от  6 и 8 лева отнасят ли се за ръководителя и счетоводителя на проекта?

Отговор: Във възнагражденията до 6 и до 8 лв. на час се включват осигуровките за сметка на осигурителя и ограниченията важат за Персонала, ангажиран с дейностите по проекта /Параграф 1.2. от Бюджета/.

Въпрос: Възможно ли е една организация да включи дейности в проектното си предложение по всеки един от приоритетите на конкурсната процедура? И ако е възможно само един формуляр за кандидатстване ли се попълва?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата конкурсна процедура 33.15-2016, всеки Кандидат може да подаде само по едно проектно предложение по конкурсната процедура, като си избере само един от приоритетите и заложи дейности само от този приоритет.

Въпрос: Съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване по цитираната процедура, една от допустимите дейности в рамките на Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства е: „изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“. Бихте ли могли да ни поясните какъв е характерът на тази дейност? Съдържанието на така формулираната допустима дейност включва ли провеждането на проучвания, анализи и др. във връзка с целите и есеството на Приоритет 1?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата КП 33.15-2016, към допустимата дейност „Изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ се разбира изследователска дейност, провеждана от самата целева група /деца, ученици, учители и родители/, посочена като дейност в проекта, а не провеждане на проучвания, анализи и други върху целевата група.

Въпрос: Може ли на един клуб да има ръководител и косултант за изпълнението  на дейностите? Ако може, какво възнаграждение следва да получи консултанта?

Отоговор: Един клуб може да има и ръководител, и консултант, като възнаграждението, което следва да получи консултанта съгласно изискванията на КП е до 6 лв. на час за човек, притежаващ степен "Бакалавър" и до 8 лв. на час, за човек, притежаващ степен "Магистър".

Въпрос: Може ли координаторът или ръководителят на проекта да бъде консултант по изпълнението на дейностите?

Отговор: Ръководителят и координаторът могат да изпълняват и други длъжности по проекта, извън екипа за организация и управление, но ако е изчерпана всяка друга възможност длъжностите да се заемат от хора, различни от екипа за организация и управление.

Въпрос: Може ли едната от дейностите да бъде екскурзия с целевата група и персонала по проекта? Има ли ограничение в продължителността на екскурзията? Разходите за нея влизат ли в 15 % за семинари, кръгли маси, конференции или са част от разходите за дейности по проекта?

Отговор: Провеждането на екскурзия е допустимо, но тя трябва да бъде част от някоя от другите дейности по проекта и да има учебно-познавателен характер. Продължителността и е решение на самата институция, която кандидатства по настоящата КП и няма ограничение за това. Разходите за екскурзиите не са част от тези 15 % за семинари, кръгли маси, конференции.

Въпрос: Могат ли на учениците от VII клас да се провеждат паралелни обучения по БЕЛ, Математика и Английски език?

Отговор: Допълнителните занимания на учениците по учебните предмети, по които изпитват затруднения трябва да са добре разпределени във времето извън учебните часове и да няма едновременна работа на едни и същи ученици по няколко предмета едновременно. Може да се заложи допълнителна работа по БЕЛ и Математика, но не е допустимо да се заложи допълнителна работа по Английски език.

Въпрос: Дали може да се включи в проектното ни предложение /Приоритет 3/ обучение на млади учители за работа в мултиетническа среда под формата на обсъждане на конкретни проблеми, възникнали в процеса на работа, както и запознаването им с историята, бита и културата на ромите?

Отговор: Обучения на учители не могат да бъдат залагани като дейност по Приоритет 3, а могат само по Приоритет 2.

Въпрос: Малки общини могат ли да участват самостоятелно, в партньорство с училище и детска градина?

Отговор: В настоящата конкурсна процедура 33.15-2016 могат да участват всички общини, както големи, така и малки. Те могат да участват както самостоятелно, така и с участието в партньорство с други институции и организации, отговарящи на изискванията по настоящата конкурсна процедура.

Въпрос: Ние сме община и сме приели "План за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации(2016-2017) като образованието е сред основните приоритети". Нямаме приет отделен документ за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Приетият документ достатъчен ли е за кандидатстване по процедура 33.15-2016?

Отговор: Вашето участие е допустимо и приетият документ е според изискванията на конкурсната процедура.

Въпрос: Може ли Учителите, които ще ръководят допълнителни занимания с учениците от етнически малцинства, да извършват дейността на база т.нар.граждански договор?

Отговор: Да, могат да бъдат сключени граждански договори с учителите, които ще ръководят допълнителните занимания с учениците.

Въпрос: Може ли да се предвидят като дейности допълнителни занимания с целевата група през зимната, пролетната и лятната ваканция?

Отговор: Може да се работи с целевата група през цялата година.

Въпрос: Пътуване във връзка с участие във фестивала по коя дейност трябва да бъде включено-към дейност на клуб или към дейност, свързана с обучения и квалификация?

Отговор: Може да заложите пътуване и участие във фестивали към дейността на самите клубове, като се съобразите по кой приоритет готвите Вашето проектно предложение.

Въпрос: Разходите за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя общо ли трябва да са до 6,00 лева за бакалавър и до 8,00 лева за магистър или ограничението е само за разходите за възнаграждения, а осигуровките да се начисляват върху тях?

Отговор: Осигуровките за сметка на осигурителя са част от тези до 6 лв. и до 8 лв.

Въпрос: Конкретната целева група само от децата ли е?

Отговор: Допустимите целеви групи са деца, ученици, учители и родители. Вие може да включите само деца, може да включите и всички други едновременно, в зависимост от проектното предложение, което подготвяте.

Въпрос: Може ли целевата група да се раздели на две подгрупи, с които да работят различни учители и след това да се сменят?

Отговор: Може да разделите Вашата целева група и няколко човека да работят с нея, като трябва да следите за това да не залагате с едни и същи деца да се работи едновременно по различни неща, например: с едно дете да не се провеждат занятия едновременно /по едно и също време/ по рисуване и спорт.

Въпрос: Трябва ли да се изписват имената на целевата група във формуляра за кандидатстване?

Отговор: Не е необходимо да се посочват имената на целевата група, нито пък да се посочват имената на хората, които ще работят с нея. Във формуляра за кандидатстване се посочват само имената и данните на членовете на екипа за организация и управление.