П О К А Н А

За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на разяснителни кампании, организирани по Дейност 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Проектът се реализира в партньорство с Центъра за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства.

Целта на проекта е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Дейност 5 по проекта „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ има за цел предоставяне на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвими групи за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Съществен елемент от изпълнението на дейността е организирането на разяснителни кампании, които ще се проведат по изготвен график в периода от 13.06.2022 год. до 08.07.2022 г., по модел на тематична програма, изготвена от ЦОИДУЕМ. Програмата е с времетраене 6 часа и ще се изпълнява съвместно от психолог и мотиватор.  Ще бъдат организирани и проведени  60 кампании, всяка с по 60 участника (родители от уязвими групи) в 60 населени места, избрани по критерий: най-нисък обхват в предучилищното образование и/или с висок процент на преждевременно напуснали образователната система. Хонорарът на всеки един психолог и мотиватор е 180 лв. за брой реализирана кампания, в т.ч. и пътни разходи. Конкретните им ангажименти се уточняват в зависимост позицията (мотиватор или психолог) и от броя на реализираните от тях кампании. Разпределението на одобрените психолози и мотиватори по населени места и кампании се извършва от ЦОИДУЕМ.

Във връзка с изложеното  ЦОИДУЕМ отправя покана за набиране на психолози и мотиватори (авторитети от и за общностите по населени места или на национално ниво, утвърдени личности в етническите общности и др.), за провеждане на разяснителни кампании, отговарящи на следните минимални изисквания:

За психолози:

 • Да притежават висше образование с образователно – квалификационна степен, „бакалавър“ или „магистър“ с професионална квалификация психолог;
 • Да имат най-малко една години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с деца, ученици или родители от уязвими общности или от етническите малцинства;

За предимство ще се счита кандидатите да имат:

 • Участие в изпълнение на най-малко една успешна завършена дейност/услуга/ договор като експерт/психолог или обучител/психолог;
 • Опит в ръководство и/или реализация на проекти с участието на целевите групи деца, ученици или родители от уязвими групи или от етническите малцинства.

За мотиватори:

 • Да притежават минимум средно образование;
 • Опит от участия в дейности за общностно развитие.

В срок до 02.06.2022 г., 17.30 часа, кандидатите за психолози  и мотиватори трябва да изпратят на вниманието на г-н Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, стая 109 или на електронна поща coiduem@mon.bg,  следните документи.

 За психолози:

 1. Заявление в свободна форма, подписано от кандидатът (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат, подписана от кандидата (по приложения образец)*;
 3. Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация*;
 4. Копие от документ/и, доказващ/и необходимия опит*;
 5. Други, по преценка на кандидата.

За мотиваторите:

 1. Заявление в свободна форма (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат (по приложения образец)*;
 3. Копие от документ за придобито образование и/или професионална квалификация*;
 4. Препоръка за кандидата от неправителствена организация или образователна институция*.

 

*Посочените документи не е задължително да се прилагат, в случай, че кандидатът е подавал заявление за участие в мотивационни кампании с родители от уязвими групи в шестте района за планиране, организирани по Дейност 4 „ Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ по проекта.

 

Комисия от ЦОИДУЕМ ще извърши подбор на кандидатите, въз основа на посочените в поканата изисквания за участие. Възлагането на ангажимента ще се извърши с подписването на договор.

За повече информация може да се обръщате към г-н Данаил Алеков, имейл: d.alekov@mon.bg , тел.: 0879518996

Приложения:

 1. Заявление за участие
 2. Автобиография-образец
 3. Модел
 4. Покана за психолози и мотиватори разяснителни кампанни АПСПО 2022;