П О К А Н А

 

За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на еднодневни мотивационни кампании с родители от уязвими групи в шестте района за планиране, организирани по Дейност 4 „ Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Проектът се реализира в партньорство с Центъра за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства.

Целта на проекта е ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Дейност 4 по проекта „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ има за цел предоставяне на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвими групи за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Съществен елемент от изпълнението на дейността е организирането на мотивационни кампании с родители от уязвими групи, които ще се проведат по изготвен график в периода от 01.09.2021 год. до 15.10.2021 г., по модел на тематична програма, изготвена от ЦОИДУЕМ. Програмата е с времетраене 6 часа и ще се изпълнява съвместно от психолог и мотиватор.  Ще бъдат организирани и проведени  60 кампании, всяка с по 60 участника (родители от уязвими групи) в 60 населени места, избрани по критерий: най-нисък обхват в предучилищното образование и/или с висок процент на преждевременно напуснали образователната система. Брутното възнаграждение (включващо възнаграждение за отработено време и пътни разходи) на всеки един психолог и мотиватор е 180 лв. и се формира на база 1 брой реализирана кампания. Конкретните им ангажименти се уточняват в зависимост позицията ( мотиватор или психолог) и от броя на реализираните от тях кампании. Разпределението на одобрените психолози и мотиватори по населени места и кампании се извършва от ЦОИДУЕМ.

Във връзка с изложеното  ЦОИДУЕМ отправя покана за набиране на психолози и мотиватори (авторитети от и за общностите по населени места или на национално ниво, утвърдени личности в етническите общности и др.), за провеждане на мотивационни кампании с родители от уязвими групи, отговарящи на следните минимални изисквания:

За психолози:

 • Да притежават висше образование с образователно – квалификационна степен, „бакалавър“ или „магистър“ с професионална квалификация психолог;
 • Да имат най-малко една години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с деца, ученици или родители от уязвими общности или от етническите малцинства;

За предимство ще се счита кандидатите да имат:

 • Участие в изпълнение на най-малко една успешна завършена дейност/услуга/ договор като експерт/психолог или обучител/психолог;
 • Опит в ръководство и/или реализация на проекти с участието на целевите групи деца, ученици или родители от уязвими групи или от етническите малцинства.

За мотиватори:

 • Да притежават минимум средно образование;
 • Опит от участия в дейности за общностно развитие.

 

В 7 дневен срок от публикуването на поканата или в срок до 17.08.2021 г., 17.30 часа, кандидатите за психолози  и мотиватори трябва да изпратят на вниманието на г-н Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, стая 109 или на електронна поща coiduem@mon.bg,  следните документи.

 

За психолози:

 1. Заявление в свободна форма, подписано от кандидатът (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат, подписана от кандидата (по приложения образец);
 3. Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация;
 4. Копие от документ/и, доказващ/и необходимия опит;
 5. Други, по преценка на кандидата.

 

За мотиваторите:

 1. Заявление в свободна форма (на бланка по приложения образец);
 2. Професионална автобиография – европейски формат (по приложения образец);
 3. Копие от документ за придобито образование и/или професионална квалификация;
 4. Препоръка за кандидата от неправителствена организация или образователна институция.

 

Комисия от ЦОИДУЕМ ще извърши подбор на кандидатите, въз основа на посочените в поканата изисквания за участие. Възлагането на ангажимента ще се извърши с подписването на договор.

 

За повече информация може да се обръщате към г-жа Нирен Хасанова, имейл: n.hasanova@mon.bg , тел.: 0879814169

 

Приложение:

1. Бланка на проекта-образец

2. Автобиография-образец

3. Модел

Покана за психолози и мотиватори мотивационни кампанни АПСПО 2021