През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е основана на принципите и целите, определени от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и е насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му програма за периода 2019 – 2021 г. Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г., като е разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейността на Центъра подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователно-интеграционните потребности на деца и ученици от етническите малцинства. Целите са конкретизирани в Тригодишния план на Центъра, неразделна част от Тригодишната му програма за периода 2019 – 2021 г.

През 2020 г. Центърът си поставя за цел да изпълни следните конкретни задачи по отделните направления и приоритети, залегнали в Програмата за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019 – 2021:

  1. Разработване и изпълнение на проекти чрез участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет.
  2. Реализиране на мерки, свързани със стратегическите цели на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
  3. Мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства чрез аналитично-прогнозни дейности за планиране, наблюдение и отчитане на изпълнението им.

PLAN_2020