ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 на МС от 11.01.2005 г.
за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2005 г., изм. и доп., бр. 40 от 16.05.2006 г.,
изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от
26.02.2010 г., изм., бр. 31 ат 15.04.2011 г., в сила от 15.04.2011 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Създава Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „центъра“, към министъра на образованието и науката. Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката и подпомага дейността на Министерството на образованието и науката по провеждане на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Чл. 2. Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.
Чл. 3. Органи за управление на центъра са управителният съвет и директорът.
Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., изм., бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г., бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове, от които: двама представители на Министерството на образованието и науката, един представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, един представител на Министерството на финансите, един представител на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на културата, трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и един представител на Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 5. Числеността на персонала на центъра е 6 щатни бройки, в т. ч. директор.
Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.
Чл. 7. Устройството и дейността на центъра се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 8. Центърът осъществява дейността си по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет. Програмата съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от центъра.
Чл. 9. (1) Приходната част на центъра се формира от:
1. средства, получени от български, чуждестранни и международни финансиращи институции;
2. дарения и завещания, които са направени за целите на чл. 2;
3. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
4. други приходи.
(2) Средствата от републиканския бюджет за финансиране дейността на центъра се използват приоритетно за осигуряване на допълващо финансиране на средствата от източниците по ал. 1, т. 1 и 2 и за издръжка на центъра.
Чл. 10. (1) Средствата по чл. 8 се разходват за:
1. осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в държавните и общинските детски градини и училища и обслужващи звена;
2. осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици, включена в проекти, в съответствие с целите по чл. 2;
3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;
4. разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание и обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;
5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 2;
6. изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците чрез образование;
7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;
8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;
9. дейности по създаване публичност на политиката за образователна интеграция и на работата на центъра;
10. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) изследователска дейност, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция;
11. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) координиране на дейността на центъра с други ведомства, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране;
12. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) издръжка на центъра.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Финансирането на дейностите по ал. 1, т. 1 – 11 се осъществява въз основа на правила, регламентирани в правилника по чл. 7.
Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) До 30 април всяка година министърът на образованието и науката публикува в интернет страницата на министерството годишен доклад за дейността на центъра.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Министърът на финансите предоставя целево по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер до 50 000 лв. за организиране и стартиране дейността на центъра и до 950 000 лв. за осигуряване на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 9 след приемане на програмата по чл. 8.
§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва необходимите промени по съответните бюджети за 2005 г.
§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) В срок два месеца от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ министърът на образованието и науката предлага за приемане от Министерския съвет правилник за устройството и дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Министърът на образованието и науката определя състава на управителния съвет и назначава директора на центъра в срок един месец от влизането в сила на правилника за устройството и дейността на центъра.
§ 5. В приложение № 5 към чл. 5, ал. 2 от Постановление № 216 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; попр., бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 59 и 94 от 2001 г., бр. 46, 82 и 110 от 2003 г. и бр. 49, 89 и 109 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 числото „3825“ се заменя с „3815“.
2. Създава се т. 10:
„10. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – „6“.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.
§ 7. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на финансите.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на Министерския съвет от 25 септември 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 79 от 2009 г.)
……………………………………………………………..
§ 19. Навсякъде в Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г.) думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

………………………………………….

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 92 на Министерски съвет от 7 април 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

(ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)

…………………………………………

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 142 на Министерски съвет от 8 юли 2013 г. за приемане на Усройствен правилник на

Министерство на младежта и спорта

(ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)

POSTANOVLENIE_4_na_MS_ot_11012005_g_za_syzdavane_na_Centyr_za_obrazovatelna_integraciq_na_decata_i_u_1.doc (46 KB)