С решение на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ от 21.05.2010 г. процедурата не е финансирана

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура 33.6-2009

 за набиране на проектни предложения по следните програми и теми:

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми по Програмата:

1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на десегрегация и последваща интеграция;

1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища;

1.3. Програми и проекти, целящи извеждане на деца без увреждания от помощните училища;

Кандидатстващи институции: общини самостоятелно или в партньорство с  юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 250 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 25 000 лв.

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Тема по Програмата:

2.1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 100 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

Теми по Програмата:

3.1. Програми и проекти за организиране на форми за привличане и адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици;

3.2. Проекти на училища за стимулиране на дейности, свързани с родители, възпрепятстващи децата си да посещават детска градина и училище.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 150 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

Проектното предложение по всяка програма може да включва една или няколко теми. В случай, че проектното предложение включва повече теми, то те следва да бъдат взаимносвързани.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/  

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 30 юни 2009 г.

Документи:

Nasoki_kandidatstvane_KP_33.6_2009.doc (265.5 KB)

obiava_KP_33.6_2009.doc (62 KB)

Prilojenie_1_formuliar_kandidatstvane_KP_33.6_2009.doc (100 KB)

Prilojenie_2_Budjet_KP_33.6_2009.xls (58 KB)

Prilojenie_3_Deklaracq_partnyorstwo_KP_33.6_2009.doc (40.5 KB)

Prilojenie_4_CV_KP_33.6_2009.doc (37 KB)

prilojenie_5_Dogovor_KP_33.6_2009.doc (59 KB)

Prilojenie_6_KP_33.6_2009.doc (109.5 KB)

Prilojenie_7_Iziskvania_KFO_KP_33.6_2009.doc (35.5 KB)

Prilojenie_8_forma_KFO_KP_33.6_2009.xls (74.5 KB)