Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2005 г., изм. и доп., бр. 40 от 16.05.2006 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Създава Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „центъра“, към министъра на образованието и науката. Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София.

(2) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката и подпомага дейността на Министерството на образованието и науката по провеждане на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Чл. 2. Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.

Чл. 3. Органи за управление на центъра са управителният съвет и директорът.

Чл. 4. (1) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 40 от 2006 г.) Управителният съвет се състои от 11 членове, от които: четирима представители на Министерството на образованието и науката, един представител на дирекция „Етнически и демографски въпроси“ на Министерския съвет, един представител на Министерството на финансите, един представител на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на културата и трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Чл. 5. Числеността на персонала на центъра е 6 щатни бройки, в т. ч. директор.

Чл. 6. Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.

Чл. 7. Устройството и дейността на центъра се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 8. Центърът осъществява дейността си по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет. Програмата съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от центъра.

Чл. 9. (1) Приходната част на центъра се формира от:

1. средства, получени от български, чуждестранни и международни финансиращи институции;

2. дарения и завещания, които са направени за целите на чл. 2 ;

3. субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;

4. други приходи.

(2) Средствата от републиканския бюджет за финансиране дейността на центъра се използват приоритетно за осигуряване на допълващо финансиране на средствата от източниците по ал. 1, т. 1 и 2 и за издръжка на центъра.

Чл. 10. (1) Средствата по чл. 8 се разходват за:

1. осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в държавните и общинските детски градини и училища и обслужващи звена;

2. осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици, включена в проекти, в съответствие с целите по чл. 2 ;

3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;

4. разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание и обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;

5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 2 ;

6. изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците чрез образование;

7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;

8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;

9. дейности по създаване публичност на политиката за образователна интеграция и на работата на центъра;

10. издръжка на центъра.

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1, т. 1 – 9 се осъществява въз основа на правила, регламентирани в правилника по чл. 7 .

Чл. 11. До 30 април всяка година министърът на образованието и науката публикува в интернет страницата на министерството годишен доклад за дейността на центъра.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Министърът на финансите предоставя целево по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер до 50 000 лв. за организиране и стартиране дейността на центъра и до 950 000 лв. за осигуряване на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 9 след приемане на програмата по чл. 8 .

§ 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва необходимите промени по съответните бюджети за 2005 г.

§ 3. В срок два месеца от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ министърът на образованието и науката предлага за приемане от Министерския съвет правилник за устройството и дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

§ 4. Министърът на образованието и науката определя състава на управителния съвет и назначава директора на центъра в срок един месец от влизането в сила на правилника за устройството и дейността на центъра.

§ 5. В приложение № 5 към чл. 5, ал. 2 от Постановление № 216 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; попр., бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 59 и 94 от 2001 г., бр. 46, 82 и 110 от 2003 г. и бр. 49, 89 и 109 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 числото „3825“ се заменя с „3815“.

2. Създава се т. 10:

„10. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – „6“.

§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.

§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на финансите.

Postanovlenie_za_syzdawane.rtf (24.98 KB)