В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 919 от 17.11.2022 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2022 – 2024 г.” и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 3 ал (1)от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ и утвърдени „Вътрешни правила за подготовка, провеждане и приключване на конкурсна процедура“

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ОБЯВЯВА
Конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ 33.23-2024
за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност и осигуряване на процес на ефективна социализация

Общ бюджет на приоритета – 150 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за развитие на социокултурна компетентност и ефективна социализация.
Дейност 2: Повишаване на чувствителността спрямо дискриминационните прояви и придобиване на умения, знания и компетентности за превенция и предотвратяване на формите на дискриминация. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)
Дейност 3: Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на умения, знания и социокултурни компетентности за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност, национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.
Дейност 4: Реализиране на форми на работа с деца, ученици и родители в уязвимо положение от етническите малцинства за преодоляване на натрупани социално-педагогически дефицити в резултат на въздействие на маргинализирана семейна и/или общностна среда, и/или в резултат на обучението от разстояние в електронна среда в условия на пандемията от COVID-19. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)
Дейност 5: Осъществяване на дейности за мобилност на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители с цел реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация.

ВАЖНО! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са Дейност 2 и Дейност 4.

 

Приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие

Общ бюджет на приоритета – 318 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейности 1: Дейности, насочени към усвояване на умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование от педагогическите специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното и училищно образование.
Дейност 2: Дейности за разработване и въвеждане на иновативни педагогически (дидактически и възпитателни) форми за интеркултурно образование в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и в системата на висшето образование. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)
Дейност 3: Дейности, насочени към формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и учениците.
Дейност 4: Изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)

ВАЖНО! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са Дейност 2 и Дейност 4.

Приоритет 3: Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери

Общ бюджет на приоритета – 352 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Дейности за подпомагане на процеса на обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства, с фокус върху роми.
Дейност 2: Дейности за подобряване достъпа до качествено образование на децата и учениците в социално уязвимо положение от етническите малцинства чрез оказване на интегрирана подкрепа (социална и образователна).
Дейност 3: Дейности, насочени към изграждане на образователна и обществена среда за реализиране процес на десегрегация
Дейност 4: Дейности за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)

ВАЖНО! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности, като Дейност 4 задължително е една от тези две.

Приоритет 4: Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности

Общ бюджет на приоритета – 280 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Дейности с родители (обучения, иновативни родителски срещи, срещи в общности, кампании, културни мероприятия), насочени към подобряване на взаимодействието „образователна институция – семейство“ с цел ефективна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.
Дейност 2: Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родителите от етническите малцинства и етнокултурните общности към образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца.
Дейност 3: Дейности за организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност чрез коопериране с местни общности и общини за привличане и ангажиране в процеса на обхващане, включване и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства и етнокултурните общности в системата на предучилищното и училищното образование.

ВАЖНО! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес:

coiduem.bg

Приложения:

Насоки-за-кандидатстване-КП33.23-2024

Ръководство за работа-електронна система-2024

Краен срок за подаване на проектните предложения: 05.08.2024 г., 23:59 ч., след този срок електронната система не допуска подаване на проекти.