В периода 29.11-01.12.2023 г., в Парк хотел „Москва“, гр. София проведе тридневно обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 9 „Обучения на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” от Рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
В първия и третия ден участниците бяха събрани заедно и преминаха през следните теми: Ключови компетентности за учене през целия живот; Европейска референтна рамка; Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене; Педагогическото взаимодействие между всички заинтересовани страни в мултикултурна образователна среда (деца, ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал, родители и членове на семействата и всички заинтересовани лица в обществото); Предизвикателствата на пазара на труда през 21 век и развитието на ключовите компетентности чрез учене и социализация; Образователно взаимодействие между педагогическия специалист и непедагогическия персонал в мултикултурните детски градини и училища.

През втория ден участниците бяха разделени на две групи – в едната бяха само педагогическите специалисти, а в другата-само представителите на непедагогическия персонал. Групата на педагогическите специалисти преминаха през темите „Стратегии и подходи за ефективно партниране между детска градина/училище и семейство при разрешаване на образователни казуси/конфликти. Личностна компетентност, социална компетентност“, „Характеристики на интеркултурното образование като основа на образователната интеграция“, „Интеркултурната компетентност на педагогическите специалисти – актуалност и проблемност“ и „Педагогическите технологии, методи и техники за работа в мултикултурна образователна среда. Учеща се педагогическа общност“. Пред непедагогическите специалисти бяха представени темите „Взаимодействие на образователната институция със семейството и ролята на непедагогическия персонал за неговата ефективност“, „Идентичност, различие и културно многообразие“, „Интеркултурна комуникация и интеркултурна компетентност“ и „Комуникационни умения и умения за работа в екип в мултикултурна социална и образователна среда“.

Основни лектори бяха проф. д-р Мария Баева от СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Янка Тоцева от УНСС.