Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.22-2023 и класиране:

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.22-2023, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите до 23.08.2023 г. вкл. следните документи на e-mail coiduem@mon.bg:
1. Договор – попълнен и подписан електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя и главния счетоводител на институцията (запаметен като pdf), като не се попълва само номера на Договора и датата;
1.1. При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъде съгласно Финалното класиране с бюджетите (посочено по-горе).
1.2. По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 „Продължителност на проекта и план-график на дейностите“ от одобреното проектно предложение.
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка – прилага се сканирано копие.
3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).
4. Декларация, съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2) – попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).

5. Декларация за партньорство (Приложение 3) – в случай, че е приложимо – попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или собственоръчно (сканирано копие).

6. Таблица с актуализирани показатели за изпълнение на дейностите – съгласно съответния приоритет, по който е одобрено проектното предложение.

 

Приложения:

Договор КП 2023

Приложение 1 Декларация на Бенефициера
Приложение 2 Декларация Регламент № 679 от 2016 г
Приложение 3 Декларация за партньорство
Показатели-Приоритет 1
Показатели-Приоритет 2
Показатели-Приоритет 3
Показатели-Приоритет 4

 

ВАЖНО! Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложение.

 

Краен срок за изпращане на договора и приложенията – до 23.08.2023 г. вкл. на coiduem@mon.bg

За допълнителни въпроси:

Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Данаил Алеков – 0879 51 89 96
Инна Иванова – 0879 81 41 70

 

Ръководство за Бенефициера КП 33.22-2023