НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“

Документацията за кандидатстване е налична на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/101249

1.Формуляр-за-кандидатстване-Приложение-1

2.Декларация-Приложение-2

3.Списък на деца,ученици-транспорт

4.Списък на деца,ученици-учебни пособия и материали

5.Списък-пакети учебни пособия и материали

6.Списък-непедагогически персонал

7.Контролен-лист

8.Ръководство за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2023 г.

 

Лица за контакт:

Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, e-mail: l.kamenov@mon.bg, тел. 0877 649 391
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: inna.ivanova@mon.bg, тел. 0879 814 170
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: n.hasanova@mon.bg, тел. 0879 814 169

Срок за подаване на документи за кандидатстване: 12.07.2023 г. вкл.