В периода 12-15 юни 2023 г., в Парк хотел „Москва“, гр. София проведе четиридневно обучение на ромски образователни медиатори. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.2 „Обучение на ромски образователни медиатори“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение (надграждащ модул) в съответствие с изготвена „Актуализирана рамка и изготвена методология и учебна програма към нея за обучение на ромски образователни медиатори“ с основни лектори ас. д-р Екатерина Томова, гл. ас. д-р Йорданка Николова, доц. дпн Йосиф Нунев, гл. ас. д-р Даниел Полихронов, ас. д-р Симеон Сапунджиев. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ от адв. Диляна Гитева и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“ от адв. Даниела Михайлова.