В периода 15-18 май 2023 г., в Хотел „Хемус“, гр. София се проведе четиридневно обучение на непедагогически персонал. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.4. „Обучение на непедагогически персонал“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с актуализирана „Методика и обучителна програма за работа на непедагогическия персонал (помощници на учителите, образователни медиатори, социални работници в образованието) и други заинтересовани лица (авторитети от и за общността, представители на неправителствени организации) за прилагане на форми и методи за взаимодействие между детска градина и родителите на деца от уязвимите, маргинализирани общности, в т.ч. и с родители на деца със СОП“ с основни лектори гл. ас. д-р Атанас Генчев, гл. ас. д-р Александър Ранев, проф. д-р Гинка Механджийска, проф. д-р Лиляна Стракова. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ от адв. Диляна Гитева и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“ от адв. Даниела Михайлова. Като част от програмата пред участниците се представи и демонстрира функционирането и се осъществи обучение за работа с електронната обучителна платформа създадена по проекта.