В периода 23-27 януари 2023 г., в Международен младежки център-Стара Загора Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) организира и проведе петдневно обучение на ромски образователни медиатори. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 4.2 „Обучение на обучители на ромски образователни медиатори“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена „Актуализирана рамка и изготвена методология и учебна програма към нея за обучение на ромски образователни медиатори“ с основни лектори ас. Екатерина Томова, доц. д-р Владислав Господинов, проф. д.пс.н. Соня Карабельова, проф. д.пс.н. Снежана Илиева и гл. ас. д-р Даниела Рачева. В обучението бяха представени и темите „Взаимодействие на медиатора с ромското семейство. Етичен кодекс на медиатора“ и „Работен цикъл на медиатора. Включено планиране“ от г-жа Александра Райкова, която запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работата на образователните медиатори. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“.