В периода 28-30 октомври 2022 г., в град София , хотел Рамада бай Уайндхем София Сити Сентър Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира и проведе тридневно обучение на университетски преподаватели. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.6.„Обучение на университетски преподаватели“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена „Обучителна рамка за университетски преподаватели от Педагогическите факултети за обучение/специализирана подготовка на педагогически специалисти за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда“ и обучителна програма приложение към нея с основни лектори проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, проф. дфн Пламен Макариев и доц. дпн Йосиф Нунев. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи.“