В периода 14 – 17 юни 2022 г. в сградата на Младежки център – Пловдив се проведе четиридневно базово обучение на младежки работници и ромски образователни медиатори. В обучението взеха участие 26 участника – младежки работници и ромски образователни медиатори от младежките центрове в Пловдив, Перник, Стара Загора и Бургас.
Обучението се проведе по актуализирана обучителна рамка „Обучение на младежки работници“, разработена от екип университетски преподаватели, в състав проф. д-р Силвия Николаева, проф. дпн Моника Богданова, доц. д-р Силвия Върбанова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев и докт. Цветелина Раденкова, по Обучителен модул „Превенция и защита от формите на дискриминация“, Обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, както и експерт по прилагане на стандартите на Съвета на Европа в областта на младежките дейности Александра Райкова.
Съгласно разработената обучителна рамка, в базовия модул на обучение бяха представени следните 16 теми: „Социални измерения на дискриминацията“, „Въведение в правната уредба на защитата срещу дискриминация“, „Производства за защита от дискриминация – административни и съдебни“, „Антиджипсизъм, реч на омразата, дезинформация“, „Как се попълва протокол за съдържание с реч на омразата в социалните мрежи?“, „Как се подава сигнал (доклад) до социалните мрежи за съдържание с реч на омразата?“, „Регистриране на подаден доклад в база данни“, „Младите хора и техните ценностни избори“, „Официални политики и послания към младите хора“, „Младежките работници като авангард на социалното развитие и интеграция на младите хора“, „Различните млади. Социалната интеграция и дезинтеграция като глобално предизвикателство“, „Култура на бедността. Защо много от бедните остават бедни?“, „Младите и предизвикателствата на вярата“, „Глобализация, религия и културни различия“, „Младежко предприемачество и заетост срещу социално изключване и дискриминация“ и „Личен и кариерен план – пресечните точки между „съм“ и „мога“ – „искам“ – „трябва“.
В обучението бяха представени и темите „Младежко участие – предизвикателства и възможности“ и „Включване на младежи в неравностойно положение в дейностите на младежките центрове“ от г-жа Александра Райкова, която запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работа с младежи.
Обучението се проведе в рамките на Дейност 5.1 „Обучение на младежки работници“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.