Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха двудневно публично обсъждане на разработените методологии и програми за обучение на целевите групи по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г..
Обсъждането се проведе на 7 и 8 април в хотел „Будапеща“ – гр. София в хибриден вариант – присъствено и онлайн през платформата Zoom. Акцент в програмата бяха дискусиите по разработените методологии и обучителни програми, като участие в обсъждането взеха над 50 участника присъствено и над 30 участника онлайн през платформата Zoom.
Събитието беше открито от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Стойнева, която е и председател на УС на ЦОИДУЕМ.
Г-жа Стойнева приветства участниците в събитието и отбеляза, че образователната интеграция на уязвимите групи е сред приоритетните цели на МОН. „Министерството на образованието и науката, заедно с други институции, работи активно по разработването на т.нар. „меки“ мерки, насочени към трайното включване на уязвимите групи в образователния процес“, посочи тя. Важен аспект в този процес, е изграждането на капацитет на специалистите, които са ангажирани с образователната интеграция и работят с уязвимите групи, допълни г-жа Стойнева. Тя увери, че обратната връзка ще бъде отразена и използвана от МОН за подобряване на политиката за изграждането на необходимия капацитет и постигането на дългосрочните цели в областта на образователната интеграция.
Директорът на ЦОИДУЕМ д-р Лало Каменов, представи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. По време на събитието, ръководителите на екипите от СУ „Св. Климент Охридски“ и техните членове представиха проектите на разработените обучителни рамки, както следва:

  • проф. д-р Лиляна Стракова – Актуализирана Методика и обучителна програма за работа на непедагогическия персонал (помощници на учителите, образователни медиатори, социални работници в образованието) и други заинтересовани лица (авторитети от и за общността, представители на неправителствени организации) за прилагане на форми и методи за взаимодействие между детска градина и родителите на деца от уязвимите, маргинализирани общности, в т.ч. и с родители на деца със СОП и обучителна програма;
  • проф. д-р Силвия Николаева – Актуализирана обучителна рамка и изготвяне на Методология и учебна програма към нея за обучение на младежки работници;
  • проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова – Актуализирана рамка и изготвена на Методология и учебна програма към нея за обучение на ромски образователни медиатори;
  • проф. дфн Пламен Макариев – Разработен обучителен пакет за университетски преподаватели от педагогическите факултети с Методология и учебна програма за обучение/ специализирана подготовка на педагогически специалисти за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда;
  • доц. д-р Ваня Боилова – разработена Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда; Представяне на следдипломна квалификация за придобиване на професионална квалификация „Образователен медиатор“.

По време на публичното обсъждане бяха представени два обучителни пакети от Фондация „Право на детство“:

  • адв. Диляна Гитева представи обучителен пакет със специализирани обучителни модули с обучителни програми за: университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители за обучение в превенция и защита от формите на дискриминация;
  • адв. Даниела Михайлова представи Специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, насочен към университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители.