На 07.06.2021г. Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Процедурата предвижда подкрепа за създаването на центрове и/или за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги (хъб*)  за образование и грижа в ранна възраст.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200,000 (двеста хиляди) евро до 500,000 (петстотин хиляди) евро, като общият предвиден бюджет е в размер на 6,029,412 евро.  Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Допустими кандидати: Общините в България с най-малко три социално изолирани общности с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и с не по-малко от 300 деца на възраст 0-6 години. Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. При партньорство планираните дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представителите на уязвимите групи от всички общини – партньори по проекта. Всяка община може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение. Приоритет ще имат проекти, изпълнявани в партньорство с други общини за постигане на общите цели.

 

За повече информация: https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/pokani/obyavyavane-na-proczedura-za-podbor-na-proektni-predlozheniya-%E2%80%9Eobrazovanie-i-grizhi-v-ranna-detska-vzrast%E2%80%9C