Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) на 28.05.2021 г. от 10:00 ч. ще проведе разяснителна ZOOM-среща за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“-2021 г. Общините желаещи да се включат в ZOOM-срещата, могат да заявят това на e-mail: coiduem@abv.bg