ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 11 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

 

 

Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Създава Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „центъра“, към министъра на образованието и науката. Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., отм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Органи за управление на центъра са управителният съвет и директорът.

(2) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

(3) (Нова – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Директорът подпомага дейността на министъра на образованието и науката по провеждане на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката. Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 40 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове, от които: трима представители на Министерството на образованието и науката, един представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, един представител на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на културата, трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и един представител на Националното сдружение на общините в Република България.

 

Чл. 5. Числеността на персонала на центъра е 6 щатни бройки, в т.ч. директор.

 

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.

 

Чл. 7. Устройството и дейността на центъра се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.

 

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Центърът осъществява дейността си по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет. Програмата съдържа направления, приоритети и дейности за изпълнението им, които ще бъдат финансирани от центъра.

 

Чл. 9. (Отм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) От бюджета на центъра се финансират следните дейности:

 1. (изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на условия за образователна интеграция на деца и ученици с различен етнически произход чрез създаване на приобщаваща образователна среда в държавните и общинските детски градини и училища и центрове за подкрепа за личностно развитие;
 2. (изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осигуряване на допълнителни мерки за образователна интеграция, осъществявани от педагогически специалисти, непедагогически персонал и външни специалисти, с ученици, които имат пропуски или срещат обучителни затруднения при усвояването на учебното съдържание, включени в проекти, в съответствие с целите по чл. 2;
 3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;
 4. (изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) разработване и прилагане в детските градини и в училищата на програми за обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;
 5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 2;
 6. (изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) проучвания, осъществявани от образователните институции, свързани с традициите и обичаите на етническите малцинства;
 7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;
 8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;
 9. (изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) дейности за популяризиране на политиката за образователна интеграция и на работата на центъра;
 10. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) изследвания, анализи, проучвания, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция;
 11. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) осъществяване на съвместни дейности на центъра с други институции и организации, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране;
 12. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) издръжка на центъра.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Финансирането на дейностите по ал. 1, т. 1 – 11 се осъществява въз основа на правила, регламентирани в правилника по чл. 7.

 

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 11 от 2021 г.) До 30 април всяка година директорът на центъра публикува на електронната страница годишен доклад за дейността на центъра за предходната година.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 

 • 1. Министърът на финансите предоставя целево по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер до 50 000 лв. за организиране и стартиране дейността на центъра и до 950 000 лв. за осигуряване на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 9 след приемане на програмата по чл. 8.

 

 • 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва необходимите промени по съответните бюджети за 2005 г.

 

 • 3. В срок два месеца от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ министърът на образованието и науката предлага за приемане от Министерския съвет правилник за устройството и дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

 • 4. Министърът на образованието и науката определя състава на управителния съвет и назначава директора на центъра в срок един месец от влизането в сила на правилника за устройството и дейността на центъра.

 

 • 5. В приложение № 5 към чл. 5, ал. 2 от Постановление № 216 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; попр., бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 59 и 94 от 2001 г., бр. 46, 82 и 110 от 2003 г. и бр. 49, 89 и 109 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 2 числото „3825“ се заменя с „3815“.
 2. Създава се т. 10:

„10. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – „6“.

 

 • 6. Постановлението се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.

 

 • 7. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на финансите.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

 

 • 19. Навсякъде в Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г.) думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

 

Заключителни разпоредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2010 Г.)

 

 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 31 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2011 Г.)

 

 • 5. Дейността по етническите въпроси преминава от Министерството на труда и социалната политика към администрацията на Министерския съвет, осигурена с 3 щатни бройки.

 

 • 6. Служебните правоотношения със служителите на Министерството на труда и социалната политика, които осъществяват функции в областта на етническите въпроси и които преминават към администрацията на Министерския съвет, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с устройствените правилници на двете администрации.

 

 • 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на труда и социалната политика и на администрацията на Министерския съвет считано от датата на влизане в сила на постановлението.

 

 • 8. Министърът на труда и социалната политика в двуседмичен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да внесе в Министерския съвет проект на акт за изменение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 • 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

(ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

 

 • 21. В Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г. и бр. 31 от 2011 г.) навсякъде думите „образованието, младежта и науката“ се заменят с „образованието и науката“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 • 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

ПМС 4