Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. и след проведена в ЦОИДУЕМ процедура по оценка на постъпилите проектни предложения,  министърът на образованието и науката издаде заповед № РД09-2154/28.08.2019 г., с която са одобрени за финансиране проекти на следните общини: Габрово, Дупница, Стара Загора, Самоков, Твърдица и Берковица.

Zapoved