УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.17-2018, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:
1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;
1.1. При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;
1.2. По чл. 2, ал. 3 от Договора да се посочи крайната дата на допустимост на разходите, съобразена с датата на подписване и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите.
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
3. Декларация на Бенефициента, подписана и подпечатана от ръководителя на институцията /попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени/.
4. Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г.

Моля, носете всички изискани документи и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост от корекции.

Крайният вариант на одобреното проектно предложение ще Ви бъде даден на хартиен носител от главните експерти на ЦОИДУЕМ на датата на подписване на договора.

Кандидатстващи институции, които имат корекции в дейностите и бюджета, ще могат да виждат съответните корекции в профилите си в Електронната система най-късно от 21.09.2018 г.

Обучение за изпълнението на проектите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 1, както следва:
На 26.09.2018 г. от 13:00 до 14:30 часа за проектите по Приоритет 1.
• На 27.09.2018 г. от 13:00 до 14:30 часа за проектите по Приоритет 3.

Подписването на договора става лично от ръководителя на Кандидатстващата институция, след приключване на обучението. Втори подпис полага счетоводителя на институцията.
При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

pismo-podpisvane na dogovori

Dogovor

Deklaraciq na Beneficienta

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g.

Rakovodstvo na Beneficienta 33.17-2018