ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2018 г.

1. Кратко описание на дейността на оценителите:
Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.17-2018. В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения ще бъдат определен броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване.
Оценителите проверяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай, че има разлика в оценките повече от 25 т., се определя трети оценител, който да извърши нова, независима оценка на проекта. В този случай, средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.
Проектните предложения ще се оценяват он-лайн на база разработена електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения.
Оценяването на проектите ще се проведе през месец август/септември 2018 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено, като с тях ще се сключи договор за извършване на оценка на качеството на допуснатите проектни предложения на 14 август 2018 г. На същата дата ще се проведе и обучение за работа с електронната система.
Възнаграждението на оценителите ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

2. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:
• да са пълнолетни физически лица;
• да не са поставени под запрещение
• да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, професионално направление „Икономика“, „Право“, „Социални науки“, „Администрация и управление“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“;
• да притежават опит: минимум 3 години в областта на образованието;
• да притежават опит в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;
• да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 20а от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
• да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.17-2018.

3. Специфични изисквания за кандидатите:
• опит в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
• опит в изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
• опит в анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
• познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.17-2018.

4. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление /по образец/;
• Мотивационно писмо /в свободна форма/;
• Декларация /по образец/;
• Автобиография /Europass формат/;
• Копие на документ/и за завършено висше образование;
• Копие от документи, удостоверяващи опит /трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документи, удостоверяващ/и опит/;
• Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

Посочените документи не се изискват за експерти, участвали и доказали своя опит като оценители по предходната КП 33.16-2017 на Центъра. Желание за участие в настоящия конкурс, заявяват писмено – в свободна форма, като прилагат и Декларация (по образец).

5. Начин на кандидатстване
Комплектът с документи (или заявление за участие с декларация за експертите – оценители от предходната КП) трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 20.07.2018 г., в запечатан плик по един от следните начини:
 по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка;
 по куриер;
 доставен на ръка в ЦОИДУЕМ лично или чрез пълномощник.
За документи изпратени по поща или куриер важи пощенско клеймо от 20.07.2018 г. включително.
На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:
• Адрес: гр. София 1797, бул. „Г.М.Димитров“ 52 А, ет. 1, стая 120, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
• Име, адрес и телефон на кандидата;
• Следното означение:

„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.17-2018 НА ЦОИДУЕМ“

6. Ред и начин на провеждане на конкурса
Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

I. Проверка по документи за наличие на опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява (само за нови кандидати за оценители).
Комисията разглежда постъпилите в срок документи в рамките на 7 календарни дни, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящата обява.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.
Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, изготвят се списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от Председателя на комисията и всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите. На допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото за провеждане на събеседването (само за нови кандидати за оценители), а на недопуснатите – основанията за недопускането им.

II. Събеседване с допуснатите кандидати (за нови кандидати за оценители).

Кандидатите се уведомяват за мястото и часа на събеседването.
Кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии за оценка:
• Експертна компетентност, съгласно специфичните изисквания – до 20 т.
• Познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.17-2018 – до 20 т.
• Яснота и обоснованост на отговорите по казусна задача – до 30 т.

ІІІ. Оценка на експерти, участвали като оценители по предходната КП 33.16-2017 в зависимост от качеството на работата им като оценители (до 70 т.).

ІV. Класиране
В срок до 06.08.2018 г. кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.

Заявление

Декларация