ПРОТОКОЛ № ОД-029#1/03.07.2018 г.

Днес, 03.07.2018 г., в сградата на ЦОИДУЕМ се събра комисия, назначена със Заповед № ОД-029/03.07.2018 г. на директора на ЦОИДУЕМ в състав Председател и двама членове.
Задачата на комисията е да разгледа подадените от заинтересовани служители заявления, на основание чл.81а, ал.1 и 2 от ЗДСл за участие в конкурс за мобилност за заемане на длъжността „Главен експерт“ в ЦОИДУЕМ. Конкурсът е открит със Заповед № СО-015/ 20.06.2018 г. на директора на ЦОИДУЕМ и е обявен в Портала за мобилност в държавната администрация.
В обявения срок са постъпили заявления от трима кандидати, както следва:
-заявление с вх.№ 10-22-00-062/22.06.2018 г., подадено от Цветанка Дишлийска
-заявление с вх.№ 10-22-00-065/25.06.2018 г., подадено от Лало Каменов
-заявление с вх.№ 10-22-00-066/27.06.2018 г., подадено от Илияна Хайнаджиева
Конкурсът следва да се проведе на два етапа:
– По документи
– Събеседване

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на подалите заявления заинтересовани служители и съответствието им с поставените минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността.
След обстоен преглед на документите, комисията констатира:
– Цветанка Дишлийска е подала изискваните документи. При обстойния преглед комисията констатира, че от представените документи не се установява наличие на опит по работа с проекти, свързани с етническите малцинства.
– Лало Каменов е подал изискваните документи. При обстойния преглед комисията констатира, че от представените документи се установява наличие на минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността.
– Илияна Хайнаджиева е подала изискваните документи. При обстойния преглед комисията констатира, че от представените документи не се установява наличие на опит по работа с проекти, свързани с етническите малцинства.

Въз основа на направените констатации комисията РЕШИ:

Не допуска до събеседване следните кандидати:
1. Цветанка Дишлийска
Мотиви: кандидатът не е представил доказателства за изпълнение на специфичните изисквания за заемане на длъжността, а именно: наличие на опит по работа с проекти, свързани с етническите малцинства.

2. Илияна Хайнаджиева
Мотиви: кандидатът не е представил доказателства за изпълнение на специфичните изисквания за заемане на длъжността, а именно: наличие на опит по работа с проекти, свързани с етническите малцинства.

Допуска до събеседване кандидата Лало Каменов. Събеседването да се проведе на 09.07.2018 г. от 10,30 ч. в сградата на ЦОИДУЕМ.

На сайта на ЦОИДУЕМ да се публикува списък с допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати.

КОМИСИЯ:
Председател: Подпис
Членове: 1. Подпис
2. Подпис