ОБЯВА

 

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

 

Обявява Конкурсна процедура 33.16-2017

 

 

 

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

 

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 250 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

 

Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 778 000 лева

Максимална стойност на един проект – 40 000 лева

По този приоритет се предвижда изпълнението на проекта да обхваща две пълни учебни години.

 

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

 

Краен срок за получаване на проектните предложения: 28.07.2017 г. до 15.00 ч. за проектни предложения, внесени на ръка. Проектни предложения се подават в офиса на ЦОИДУЕМ всеки работен ден от 9,00ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 16,30 ч.

За проектни предложения, изпратени по поща или с куриерска фирма, важи датата на пощенското клеймо.

1. Контролен лист, Формуляр, Бюджет.zip (59.54 KB)

2. Декларация за допустимост на Кандидата.33.16_2017.doc (41.5 KB)

3. Декларация на Партньора.33.16_2017.doc (41.5 KB)

4._Договор.doc (89.5 KB)

5. Формуляр за междинен съдържателен и финансов отчет.zip (45.17 KB)

6. Формуляр за краен съдържателен и финансов отчет.zip (62.63 KB)

7._Ръководство на Бенефициента.zip (274.62 KB)

Насоки за кандидатстване.33.16_2017.doc (287 KB)