ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката.

Целта на проекта е да подобри образователните резултати на учениците от ромски произход, да спомогне за успешното им завършване на средното образование и  мотивира да продължат образованието си във висши учебни училища.

Проектът има два основни компонента:

  • Предоставяне на стипендии на ромски ученици (по самоопределяне);
  • Осигуряване на менторство/тюторство на избраните ученици.

Проектът е с продължителност от 2 учебни години – 2016/2017 и 2017/2018 г. При постигнати добри резултати е възможно да бъде реализиран за нов период.

Стипендиите се отпускат от началото на всяка учебна година и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. Стипендии ще получат 700 ученика от ромски произход (350 младежи и 350 девойки) от гимназиалната степен на образование.

Менторите/тюторите осъществяват дейности, свързани с личностно израстване, професионално ориентиране и подобряване на учебните резултати на учениците стипендианти  от ромски произход – в рамките на всяка една от учебните 2016/2017 и 2017/2018 г.