Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, в партньорство със Съвета на Европа, изпълни успешно проект „Изграждане на капацитет“. Целта му беше, чрез провеждане на цикъл от обучения и предоставяне на образователни материали, да се повишат знанията и уменията на работещите в обхванатите от Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ младежки центрове и детски градини. Целеви групи на проекта бяха работещите в младежките центрове младежки работници и ромски медиатори, и на част от заетите в детските градини педагогически специалисти и ромски медиатори към тях.

От проведената оценка на въздействието на проекта и представения доклад към нея е видно, че въздействието от изпълнението на проекта е много положително и за целевите групи, и за лицата, с които работят; наблюдават се съществени промени в знанията и уменията на педагогическите специалисти, ромските медиатори и младежките работници за работа с деца и младежи в риск, включително с такива от етническите малцинства; отчитат се положителни промени в нагласите на децата и родителите относно ползите от образованието.

Report_COIDUEM.pdf

Resume_EN.doc