На 27.11.2015 г. в конферентна зала на хотел „Форум-Централ”-София се проведе прескоференция във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на капацитет“, Компонент 3 от Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. Партньори по проекта са Съвета на Европа.

По време на пресконференцията г-жа Лора Махлелиева-Кларксън, директор на ЦОИДУЕМ и ръководител на проекта и г-жа Соня  Русева, координатор на проекта, представиха  изпълнените до момента дейности и резултатите от тях. След това се дискутираха въпроси, свързани с оставащите дейности и комуникацията между Центъра, Програмния оператор и Съвета на Европа. На дискусията беше изтъкнат и настоящия и бъдещ социален ефект като резултат от реализирането на този проект.

Целта на настоящия проект е в партньорство със Съвета на Европа да се изгради капацитета на младежките центрове и детските градини чрез дейности като: обучение на служители, работещи в младежките центрове, обучение на учители и друг персонал в детските градини и медиатори. Тези обучения са насочени към целевата група, която има пряк контакт с местните общности и ще им бъде полезна при идентифицирането на рисковете за децата и младежите в рисковите групи, както и на техните нужди от адекватни услуги. Постигането на тази цел ще даде възможност за едно пълноценно прилагане на модел за социално включване и нов подход в интеграцията, който чрез широко спектърния обхват на целевата група, пряко да рефлектира върху децата и младежите в риск в България и адекватно да отговори на техните специфични нужди и по този начин да допринесе за повишаване на тяхното благосъстояние.