Дейността на Центъра през 2014 г. е насочена към постигане на основни стратегически цели формулирани в Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Тези цели са конкретизирани в едногодишния план, приет от УС на на 16.01.2014 г.

И през 2014 г. дейността на ЦОИДУЕМ е подчинена на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите, определени в Плана за действие на „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.“.

Дейността е основана и на „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2010 – 2015 г.)”, в която е приет като основополагащ принцип: „Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на обща образователна политика и общо културно- езиково пространство”.

doklad_COIDUEM_2014