Приет с Решение № 2 на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ от 15.04.2014 г.

През 2013 г. дейността на ЦОИДУЕМ е насочена към постигане на основни стратегически цели формулирани в Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Тези цели са конкретизирани в едногодишния план, приет от УС на 14.05.2013г. както й са съобразени с Приоритет Образование от Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), Плана за действие по нея и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ – 2013 г.doc (346 KB)