Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Изпълняван от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в партньорство с Датски институт по правата на човека.