Съобщение

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 01.10.2012 г. (понеделник) от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по КП 33.11 – 2012 г. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5), приложен към Обявата за кандидатстване по КП 33.11-2012 г., в два екземпляра, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

– при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора – размерите на първия и втория транш да бъдат изчислени коректно и без окръглявания;

– по чл. 2 от Договора – да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по раздел III. т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

– печат на институцията.

2. Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж, на 01.10.2012. от 9:30 до 17:30 часа.

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата институция или упълномощено от него лице.

Prilojenie_1.doc (24 KB)

Prilojenie_2.doc (40 KB)