По програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

Партньорската институция/организация: Общинска администрация, гр. Панагюрище: ОУ „Свещеник Недельо Иванов”.

Екип:

Нина Батева-Куртакова – ръководител на проекта;

Милка Пискова – координатор на дейностите;

Радка Семова – организатор на дейностите;

Юлия Николова – счетоводител;

Павлина Сакова- мед. сестра в СОУ”Нешо Бончев”;

Евгения Загорска – психолог в ОбА- Панагюрище.

Целева група: ученици – 150.

Цел:

Общи цели:

  • Включване на учениците от ромската общност в извънучилищни дейности;
  • Гарантиране на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства.

Специфични цели:

  • Създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици и младежи в СОУ „Нешо Бончев”;
  • Създаване на предпоставки за добро общуване и толерантно отношение между ученици от различни етноси;
  • Формиране на отговорно отношение към природата и личното здраве;
  • Развиване на способностите и интересите на учениците чрез извънкласни дейности, които да ги мотивират за учебна дейност.

Проект „Заедно можем повече“.pdf (633.64 KB)

1_Bilki_Panagiurishte.pdf (5 MB)

1_Gabi_Panagiurishte.pdf (783.48 KB)