По програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства

Партньорска институция/организация: Общинско предприятие „Младежки център” – Хасково

Период: 01.10.2008 г. – 31.08.2009 г.

Екип:

Ръководител на проекта – ИВАН ПАНАЙОТОВ

Координатор – ДЕЯН ЯНЕВ

Сътрудник –  ХРИСТИНА БОЕВА

Счетоводител – КРАСИМИРА ТЕХОВА

Целева група:

Ученици – 120;

Учители – 50.

Проектът е насочен към изграждане на шест клуба по интереси в община Хасково, които да развият индивидуалните способности на всяко дете и да спомогнат за социализацията на децата и учениците от етническите малцинства. Разширяването на извънкласната и извънучилищна дейност влияе позитивно върху учениците и се превръща в стимул за посещаване на училище. Това спомага както за привличането и задържането им в училище, така и за преодоляване на различията между тях.

Проект „Искам, знам и мога“.pdf (7.59 MB)

1_Bogatstvoto_na_etnosite.pdf (1.71 MB)