Дейността на Центъра през 2012 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за периода 2010 – 2012 г., приета с Решение на Министерски съвет № 601 от 02.09.2010 г., разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006г.).

През 2012 дейността на ЦОИДУЕМ ще бъде подчинена както в изпълнение на стратегическите цели и приоритетите, определени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката на 04.03.2010 г., така и на целите, задачите и дейностите заложени в Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012 – 2020 г. и План за действие към нея, разгледана от българското правителството на 21.12.2011 г., обсъдена на МС на 05.01.2012 г. и приета от Народното събрание.

Plan_2012.doc (90 KB)