Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието, младежта и науката, в изпълнение на Годишния си план за 2008 год., реализира конкурсна процедура (КП) № 33.4-2008 за съфинансиране на общински проекти,  насочени към общински училища и детски градини, целящи постигане на комплексен и устойчив резултат, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Допустимите дейности за реализация на финансираните проекти са дейностите, регламентирани в актуалната до март 2010 год. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на Министеството на образованието, младежта и науката.

Интересното при тази конкурсна процедура е, че за първи път в своята кратка история на съществуване Центърът потърси общините като партньори за съфинансиране на дейности по изпълнение на държавната политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Схемата за съфинансиране на общински проекти се осъществи чрез финансова помощ от страна на ЦОИДУЕМ, вместена в границите от 50% до 80% от общата стойност на проекта. Разликата между общата стойност на проекта и исканата финансова помощ беше осигурена чрез собствени средства на водещите институции – общините.

Продължителността на изпълнение на дейностите по финансираните проекти се разположи между 12 месеца и 18 месеца и последните от тях приключиха към 30 юни 2010 год.

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.4-2008.doc (303.5 KB)