Оценката е извършена в периода от ноември 2008 до януари 2009 г. от експерти на сдружение Национален ромски център „Св. Георги“ по задание на ЦОИДУЕМ. Докладът представя основните изводи и заключения от прегледа на цялостната дейност на Центъра през 2007 г., както и от оценката на ефективността на подкрепените проекти.

Фокусът на проучването и ключовите въпроси, на които се търсят отговори в оценката, са съобразени с потребностите за преосмисляне и подобряване на програмната политика на ЦОИДУЕМ. Практическата полза от оценката се гарантира от представените препоръки за подобряване на програмите и на подходите за осъществяване на дългосрочните и краткосрочните цели на ЦОИДУЕМ. Затова е необходимо да открием и да осмислим добрите практики и научените уроци в хода на изпълнението на проектите по места: те обхващат, както съдържанието на програмите – подходите и работещите практики за интегрирано образование, така и технологията на управлението на програмите и схемите за финансиране, процедурите и подкрепата за изпълнението на проекти.

Наред с ЦОИДУЕМ, ползватели на резултатите и препоръките от оценката са Министерството на образованието и науката, РИО на МОН, общинските експерти по образование, гражданските организации, които работят за повишаване на нивото на образованието на уязвимите етнически общности и групи в България.

В крайна сметка, естествено, истинските бенефициенти на оценката ще бъдат децата и младите хора от уязвимите групи от етническите общности, които ще се възползват от новите възможности за развитие на своя потенциал и изравняване на перспективите за обществена и трудова реализация. Същевременно, усъвършенстваните политики и практики на образователна интеграция ще дадат съществен принос за цялостното качествено подобряване на капацитета на човешките ресурси, прието като стратегически приоритет в развитието на България.

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.1-2007.doc (923.5 KB)