Настоящият доклад представя резултатите от извършена оценка на ефекта от реализирани проекти, финансирани през 2008 г. по конкурс на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд на тема „Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност“. Общата цел на оценката е да се измери ефективността на проектите, както и да се оцени степента, в която се постигат целите от Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ.

Целта е не само да бъде оценено въздействието от изпълнените проекти, но и да  се формулират препоръки за развитие към ЦОИДУЕМ (Центъра), за да се подобри управлението и администрирането на бъдещи конкурси. В настоящия доклад освен препоръки са посочени примери и добри практики на НПО, общини, училища и/или детски градини, като се обръща специално внимание на избрани подходи на работа за провеждане на качествени политики в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Тези препоръки се правят като се следва тезата, че успехът на дадена политика зависи не само от нейното ценностно съдържание, но и от технологията на нейното изработване и осъществяване. Затова анализът е направен предимно на базата на реални практики за осъществяване на политиката.

През 2008 г., когато се финансират и изпълняват проектите, обект на настоящата оценка, дейността на Центъра е насочена в изпълнение на двете основни направления, заложени в Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ, а именно:

  • Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти;
  • Финансиране на проекти от ЦОИДУЕМ.

За периода от 2007-2009 г., това е единственият конкурс, който се провежда със средства извън държавния бюджет с участието на външен донор, а именно Ромски образователен фонд. Договорено е целево финансиране от РОФ за финансиране на проекти по приоритет 1 – Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, който е пряко свързан със стратегическа цел 1 на Центъра за периода 2007-2009.

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програма „Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност“ на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд, КП 33.2-2008.doc (527 KB)