ОБЯВА

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за длъжността:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ – Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България (BU 135)

ИЗПЪЛНИТЕЛ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа при следните срокове и условия:

 1. Подаване на документи от кандидатите до 17.00 ч. на 27 юни 2011 година по електронна поща coiduem@mon.bg ;
 2. Подбор на кандидатите по документи, в резултат на което одобрените кандидати ще получат покана за интервю. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно този етап от конкурса.
 3. Интервютата с одобрените кандидати ще се проведат в преиода 28 – 30 юни 2011 г.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА

Условия за кандидатстване:

Необходимо е кандидатът да изпрати професионална автобиография на български и на английски в европейски формат по електронна поща. На този етап не се изисква прилагането на дипломи и завършени квалификационни курсове.

Отговорности:

Ръководителят на проекта отговаря за осъществяването на заложените цели в проекта, одобрен от Ромски Образователен Фонд (РОФ), съгласно правилата и политиките на РОФ и Българското правителство.

Ръководителят на проекта отговаря за осъществяването на комуникацията и навременното отчитане пред Директора на ЦОИДУЕМ, Националния представител на РОФ и Програмния директор на РОФ по време на изпълнение на проекта.

Ръководителят на проекта е длъжен да осигури:

 • спазването на процедурите по изпълнението и отчетността на проекта;
 • осигуряване на провеждането на монтиринг на място;
 • отчитане на проектните резултати и въздействие на проект.

Задължения на ръководителя на проекта:

 • управлява, координира активно мониторира изпълнението на проектните дейности, съгласно проектното предложение;
 • управлява работата на екипа на проекта;
 • работи съвместно с националния представител на РОФ и го подпомага с необходимата информация, изисквана от РОФ;
 • работи в тясна връзка с директора на ЦОИДУЕМ;
 • информира и докладва за напредъка по изпълнението на проекта, отчита текущите резултатите по проекта, съгласно определената рамка и формат пред националния представител на РОФ, директора на ЦОИДУЕМ, програмния координатор и финансовия мениджър на РОФ;
 • осигурява навременно финансово отчитане пред РОФ, според изискания формат като съблюдава дейността на финансиста на ЦОИДУЕМ;
 • отговаря за изготвянето на наративните отчети пред РОФ, съгласно предварително съгласуваната времева рамка и формат;
 • изготвя наративен месечен отчет за дейностите по проекта, който се одобрява от директора на ЦОИДУЕМ;
 • подпомага организирането на мониторинговите посещения;
 • осъществява регулярни мониторингови посещения по финансираните проекти;
 • осъществява техническа помощ на изпълнителите на проектите;
 • в случай на необходимост от промяна на планираните дейности ръководителят на проекта, след консултация с директора на ЦОИДУЕМ , осъществява обратна връзка с изпълнителите на проектите;
 • при необходимост изпълнява други действия, необходими за успешното изпълнение на проекта като ги съгласува и координира с националния координатор на РОФ и с директора на ЦОИДУЕМ.

Управление/Екип на проекта

 • Ръководителят на проекта отговаря за изпълнението на проекта и се отчита пред директора на ЦОИДУЕМ, Националния представител на РОФ и Програмния директор на РОФ, респективно на Управителния съвет на РОФ;
 • Екипът на проекта се състои от трима души – ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Служители на екипа на ЦОИДУЕМ, при необходимост, ще подпомагат работата по проекта на ненормирано работно време;
 • Ръководителят на проекта направлява работата на екипа, но е и част от него.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Магистър по специалностите: педагогика, социални науки, икономика, право или публична администрация;
 • експертен опит по програми и проекти, финансирани от европийски и/или международни донори;
 • професионален опит в национални или международни НПО-та или държавни институции;
 • професионален опит по проекти, реализирани чрез грантови схеми;
 • опит в мониторнг и оценка по проекти;
 • минимум 2 години професионален опит в управлението на проекти (социални, образователни и т.н.), насочени към ромска общност;
 • отлично писмено и говоримо владеене на английски език. Познания по ромски език е предимство;
 • отлични компютърни умения – Microsoft office, Microsoft Excel, Outlook Express;
 • умения за работа и опит в мултикултурна среда;
 • познания и опит в областта в сферата на образователната проблематика, фокус ромска общност;
 • познания и опит в работата с местни и национални образователни институции;
 • познания и опит в работа с НПО;
 • добра комуникация и управленски умения;
 • управление на МПС е предимство.