ОБЯВА

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за длъжността:

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ – Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България (BU 135)

ИЗПЪЛНИТЕЛ – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа при следните срокове и условия:

1) Подаване на документи от кандидатите до 17.00 ч. на 27 юни 2011 година по електронна поща coiduem@mon.bg

2) Подбор на кандидатите по документи, в резултат на което одобрените кандидати ще получат покана за интервю. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно този етап от конкурса.

3) Интервютата с одобрените кандидати ще се проведат в преиода 28 – 30 юни 2011 г.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА

Условия за кандидатстване:

Необходимо е кандидатът да изпрати професионална автобиография на български и на английски в европейски формат по електронна поща. На този етап не се изисква прилагането на дипломи и завършени квалификационни курсове.

Отговорности:

Проектният координатор подпомага осигуряването на качествен мениджмънт и координацията на проектните дейности. Съвместно с ръководителя и екипа на проекта отговаря за осъществяването на целите на проекта, одобрен от Ромски Образователен Фонд (РОФ), съгласно правилата и политиките на РОФ и Българското правителство.

Координаторът на проекта отговаря за осъществяването на комуникацията с изпълнителите на проектите на местно ниво, както и за навременното отчитане на проекта пред Директора на ЦОИДУЕМ, Националния представител на РОФ и Програмния директор на РОФ по време на изпълнение на проекта. – това да остава ли за координатора.

Задължения на координатора на проекта:

 • подкрепя и подпомага ръководителя на проекта в коориднацията на проектния екип;
 • координира проектните дейности във всички целеви места на проекта, с цел създаване на механизъм за поддържане на регулярен обмен на информация за планиране, изпълнение на дейности, отчетност и т.н.с изпълнителите на проектите по места, както и с екипа на проекта и партньорите;
 • осъществява и поддържа логистична подкрепа за изпълнението на проектните дейности;
 • провежда техническа помощ за изпълнителите на проектите;
 • подпомага ръководителя на проекта в комуникацията му с представителя на РОФ, както и с необходимата информация, изсквана от РОФ;
 • подпомага подготвянето и изготвянето на административна, отчетна и друга документация;
 • организира мониторингови посещения, съгласно правилата и политиките на РОФ;
 • участва в мониторингови посещения и информира ръководителя на проекта относно резултатите и ефекта по напредъка на проектите;
 • подпомага ръководителя на проекта с информация, необходима за планирането и навременното отчитане на проекта;
 • информира своевременно ръководителя на проекта за резултатите и напредъка по проекта
 • подпомага ръководителя на проекта при осъществяването на комуникацията с националния представител на РОФ, програмния директор на РОФ, директора на ЦОИДУЕМ, програмния координатор и финансовия мениджър на РОФ;
 • подпомага ръководителя на проекта при подготовката на наративните отчети за РОФ, съгласно времевата рамка и опроделения формат;
 • подпомага финансовия мениджър при подготовката на финансовите отчети

Управление / Екип на проекта

 • Проектният координатор отговаря за осъществяването на координацията на проектните дейности и постигането целите на проекта. Той подпомага и се отчита на ръководителя на проекта (респективно на директора на ЦОИДУЕМ) във всичките му действия, свързани с проекта – планиране, изпълнение, отчитане и мониторинг. В допълнение проектният координатор е отговорен за създаването и поддържането на отношениятa с изпълнителите на проекта и партньорите.
 • Екипът на проекта се състои от трима души – ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Служители на екипа на ЦОИДУЕМ, при необходимост, ще подпомагат работата по проекта на ненормирано работно време;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършена степен „бакалавър“ по специалностите: педагогика, социални науки, икономика, право или публична администрация;
 • минимум една година опит в национална или международна НПО или държавна институция;
 • опит в работа по социални или образователни проекти, фокус ромска общност;
 • отлично писмено и говоримо владеене на английски език;
 • познания по ромски ще бъдат предимство;
 • умения за работа в мултикултурна среда;
 • компютерни умения – Microsoft office, Microsoft Excel, Outlook Express;
 • добри комуникативни способности;
 • управление на МПС ще бъде предимство.