Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с въвеждане на номенклатурата на делата на ЦОИДУЕМ от м. март 2011 г. Ви моля да се съобразите с допълнителните изисквания за изготвяне и представяне на краен съдържателен доклад и краен финансов отчет:

  1. Крайният съдържателен доклад и финансов отчет да бъдат изготвени и представени в един екземпляр на хартиен носител (страниците да бъдат номерирани) и един – на магнитен носител (CD), като екземплярът на магнитен носител трябва да бъде идентичен с този на хартиен носител, за което е необходимо да приложите декларация за идентичност на данните, подписана от ръководителя на институцията. Всички приложения към съдържателния доклад и всички копия на първични счетоводни документи, заверени „Вярно с оригинала“, да бъдат сканирани и записани на магнитния носител.
  2. Крайните отчети се представят лично от ръководителя на проекта в офиса на ЦОИДУЕМ след предварителна уговорка с експерти от ЦОИДУЕМ. Личното представяне на отчетите, а не изпратени по поща или куриер, се налага поради факта, че на място ще бъдат сверявани оригиналните документи с копията им. За целта е необходимо да представите и всички оригинални първични счетоводни документи, които след проверката ще бъдат върнати.

Лиляна Ковачева,
Директор на ЦОИДУЕМ