Програма за дейността на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г.

ВЪВЕДЕНИЕ Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 601 от 02.09.2010 г. и е разработена…